Kort sammendrag

På oppdrag fra Klimaetaten vurderer TØI effekten av gjennomførte og planlagte avgiftsendringer på klimautslipp fra kjøring med personbiler i Oslo fram mot 2030. Resultatene viser at avgiftsendringer som gjør det mindre lønnsomt å kjøpe og bruke elbil vil gjøre at utslippene i Oslo ikke går like raskt nedover som tidligere forutsatt.

Utslippene øker altså relativt til referansebanen. De endringene som slår mest ut er full bompengetakst for elbiler og full merverdiavgift for elbiler. Ettersom analysene er basert på historiske data og elbilmarkedet er i rask utvikling, er det betydelig utsikkerhet i anslagene.

Prosjektet er gjennomført av forskerne Bjørn Gjerde Johansen, Vegard Østli og Askill Harkjerr Halse ved Transportøkonomisk institutt på oppdrag fra Klimaetaten i Oslo kommune.