Klimaetaten har beregnet og vurdert klimaeffekter av ulike taksteksempler for bompengesystemet i Oslo.

Oslo har som mål å kutte klimagassutslippene med 95 prosent innen 2030. Viken har som mål å bli fossilfri i 20281 og vikensamfunnet skal kutte klimagassutslippene med 80 prosent innen 2030.

Dette notatet presenterer resultater av og forutsetningene i beregningene. Notatet drøfter også overordnet andre virkemidler og deres betydning for måloppnåelse, bruk av ulike type trafikantbetaling i andre byer, veiprising og fordelingsmessige konsekvenser.

 

Notatet ble overlevert Oslopakke 3-sekretariatet 14.12.21

Les mer