Utredningen mangler en konsekvensanalyse av hvordan forslaget, sett i sammenheng med fjerning av andre virkemidler for omstilling av kjøretøyparken, vil påvirke måloppnåelse på klima. Forslaget vil gjøre det relativt sett rimeligere å kjøre fossile biler. Klimaetaten ser med bekymring på at flere og flere elbilfordeler foreslås faset ut uten at det foreslås nye virkemidler som sikrer omstilling av bilparken til nullutslipp. Klimaetaten vurderer at dersom forslagene i KVUen innføres vil vi ikke nå Norges klimamål innen veitrafikk.

Til byrådsavdeling for miljø og samferdsel, 19.12.22