Faggrunnlag til temaplan for sirkulær økonomi

Renovasjons- og gjenvinningsetaten (REG) mottok 21.08.2020 oppdrag fra byrådsavdeling for miljø og samferdsel (MOS) om å utarbeide et faggrunnlag for temaplan for sirkulær økonomi.

«Temaplanen for sirkulær økonomi i Oslo skal vise hvordan kommunens arbeid for en mer sirkulær økonomi skal bidra til å skape arbeidsplasser, økt verdiskaping og betydelige klima- og miljøgevinster. Temaplanen skal vise hvordan dette skal gjøres gjennom kommunens eget virkemiddelapparat og gjennom å påvirke innretning og anvendelse av regionale og nasjonale virkemidler». I tillegg inneholdt oppdragsbrevet føringer for innholdet i faggrunnlaget og gjennomføringen av arbeidet.

I arbeidet med faggrunnlaget er det gjennomført møter med Utviklings- og kompetanseetaten, Oslo Havn, Bymiljøetaten, Byrådsavdeling for næring og eierskap, Klimaetaten, Hovinbyen Sirkulære Oslo, Osloregionen og Viken fylkeskommune.

Multiconsult har vært engasjert i arbeidet som faglig rådgiver på næringsutvikling og nye arbeidsplasser. Multiconsults oppdrag inkluderte gjennomføring av tre workshops: mobilitet, areal og varehandel. I workshopene deltok aktører fra stat, kommune og næringsliv med relevans for de respektive verdikjedene. I tillegg gjennomførte vi møte med Norwegian Fashion and Textile Agenda (NF&TA) om tekstiler. Multiconsults sluttrapport er brukt som grunnlagsmateriale i faggrunnlaget.

Arbeidet med faggrunnlaget er koordinert med oppdrag om utslippsfri og ressurseffektiv avfallshåndtering.

Les også:

 

Les mer