Renovasjons- og gjenvinningsetaten har i samarbeid med Klimaetaten fått i oppdrag å utrede hvordan Oslo kan øke materialgjenvinningsgraden til minimum 65 prosent, og samtidig ivareta målet om at avfallshåndteringen skal være tilnærmet uten direkte utslipp av klimagasser innen 2030. Utredningen skal resultere i forslag til konkrete tiltak og virkemidler knyttet til husholdningsavfall, kommunalt avfall og privat næringsavfall, som kommunen kan iverksette for å nå målene i 2030. Utredningen skal også utgjøre en del av faggrunnlaget i arbeidet med en strategi for sirkulær økonomi.

Arbeidet med utredningen om fremtidig organisering av Romerike biogassanlegg og vurdering av muligheter for forbrenning av Oslos husholdningsavfall med karbonfangst på Haraldrud er ikke en del av denne utredningen. Hvordan fremtidige anlegg skal driftes er heller ikke en del av utredningen.

Bymiljøetaten, Utviklings- og kompetanseetaten, Plan- og Bygningsetaten, Oslo Havn KF og OsloBygg KF, har også bidratt på flere områder. Selskapene Fortum Oslo Varme (FOV), Norsk Gjenvinning (NG) og Ragn-Sells, har bidratt med innspill og deltatt i møter. Arbeidet har i tillegg blitt presentert i Oslo kommunes nettverk, «Næring for Klima», der medlemmene ble invitert til dialog og innspill.

Les også:

Les mer