Næringslivet i Oslo skal transportere varer og tjenester med elektriske kjøretøy. Da er det avgjørende med tilgjengelig og effektiv ladeinfrastruktur. Oslo er navet for varetransport for hele landet, og elektrifisering langs hovedveiene mellom byene er avgjørende for overgang til nullutslipp. Mangel på ladeinfrastruktur er en av de største barrierene for overgangen til elektrisk næringstransport, spesielt for lastebiler og varebiler.

Det må være nok ladere slik at arbeidstid ikke brukes på å vente i kø. Det må være effektive ladere slik at ladetiden blir så kort som mulig, og det må være tilgjengelige ladere langs veinettet, slik at alle oppdrag kan gjennomføres med elektriske varebiler og lastebiler der det er mulig.

 

Næringstransporten ut av ladekøen

I Hurdalsplattformen står det formulert så fint: “Regjeringen vil sørge for utbygging av et nødvendig antall ladestasjoner for elbil i hele landet. Regjeringen skal som minimum sikre en hurtigladestasjon i kommuner som ikke har dette i dag innen 2023. Vi vil utarbeide en nasjonal ladestrategi hvor Statens Vegvesen får en rolle i å planlegge et sammenhengende ladeinfrastrukturnett og identifisere strekninger som trenger statlig drahjelp for å bygge ut ladenettet.”

Men – det står ingenting i plattformen om hvordan næringstransportens behov skal ivaretas.

 

Næring for klima er Oslo kommunes klimanettverk for næringslivet, der kommunen og næringslivet møtes til dialog og samarbeid om å nå klimamålene. Kommunen og transportbedriftene i nettverket foreslår fire innspill som regjeringen og Statens vegvesen bør ta med når de skal utarbeide en nasjonal ladestrategi.

 

bilde av Ingunn Lien

Ingunn Lien er sekretariatsleder i Næring for klima

Disse fire punktene blir avgjørende hvis vi skal nå målene om nullutslipp i 2025 og 2030:

  • En nasjonal ladestrategi med vekt på tilstrekkelig utbygging av ladeinfrastruktur langs hovedveiene i Osloområdet og mellom byene. Dette er nødvendig for at næringstransporten kan elektrifiseres.
  • Utbygd infrastruktur på innfartsårer til de største byene og der de største godsstrømmene vil gå. Dette vil gi nødvendig forutsigbarhet til næringen for å skaffe elektriske kjøretøy.
  • En god nasjonal strategi, som tar høyde for den geografiske utviklingen i næringen framover. Dette vil ikke bare sannsynliggjøre at målene om nullutslipp i NTP nås, men vil også kunne hindre overinvesteringer og “feilplassering” av ladeinfrastruktur.
  • Ladestasjoner som bygges ut må ha god nok kapasitet, både med tanke på effekt og antall ladere. 350 kW er et minimum, og effekter på 500 kW og høyere må vurderes framover når teknologien på lastebiler er moden for det.

Uten elektrifisering av næringstransporten når vi ikke målene i NTP om nullutslipp i 2025 og 2030. Derfor er vi avhengig av at regjeringen og Statens vegvesen tar hensyn til disse innspillene fra næringslivet i arbeidet med nasjonal ladestrategi.

– Tar dere utfordringen?