Denne rapporten oppsummerer resultatene fra en reisevaneundersøkelse blant ansatte i Oslo kommune. Prosjektet er gjennomført på oppdrag for Klimaetaten i Oslo kommune.

Oppdragsgivers kontaktperson har vært Ella Havnevik. Arbeidet ved TØI har vært ledet av Ingunn Opheim Ellis. Hun har gjennomført prosjektet og skrevet rapporten i nært samarbeid med Vibeke Nenseth, Erik Bjørnson Lunke og Petter Christiansen.
Ingunn Ellis har hatt hovedansvaret for utarbeidelse av spørreundersøkelsen, med gode innspill både fra øvrige prosjektmedarbeidere på TØI og fra oppdragsgiver.

Kort sammendrag

Halvparten av de ansatte i Oslo kommune reiser kollektivt til jobb. Men det er også en del som kjører bil. Bilandelen er på sammen nivå som i 2018, mens sykkelandelen har gått noe opp og kollektivandelen noe ned. Økt bruk av elbil og færre arbeidsreiser, fordi flere har hjemmekontor, har bidratt til reduserte utslipp fra arbeidsreisene til Oslo kommunes ansatte.

Men økt bruk av elbil er trolig også en årsak til at bilandelen ikke har gått ned, da de med tilgang til elbil i større grad kjører bil enn de som har bil med fossilt drivstoff. Koronapandemien gjorde at flere foretrekker å reise med individuelle framfor kollektive transportmidler. Dette er trolig hovedårsaken til at kollektivandelen blant ansatte i Oslo kommune har gått ned og at sykkelandelen har gått opp.

Iverksatte tiltak for å fremme klimavennlige jobbreiser har også bidratt til økt sykkelandel. Men effekten er liten fordi få arbeidsplasser har iverksatt slike tiltak og fordi få har iverksatt parkeringsrestriksjoner.

 

Transportøkonomisk institutt (TØI) har opphavsrett til hele rapporten og dens enkelte deler. Innholdet kan brukes som underlagsmateriale. Når rapporten siteres eller omtales, skal TØI oppgis som kilde med navn og rapportnummer. Rapporten kan ikke endres. Ved eventuell annen bruk må forhåndssamtykke fra TØI innhentes. For øvrig gjelder Åndsverklovens bestemmelser.