Miljødirektoratets kommunefordelte klimagassregnskap ligger til grunn for utarbeidelsen av klimabudsjettet. 18. januar 2022 publiserte Miljødirektoratet oppdatert klimagassregnskap for kommuner, med en korrigering for sektoren energiforsyning sendt per e-post til Klimaetaten 14. mars 2022.

Klimagassregnskapet har nye tall for 2020, og oppdaterte tall for tidsserien tilbake til 2009. Dette notatet oppsummerer og kommenterer utviklingen for klimagassutslippene i Oslo fra 2009 til 2020, og forklarer hvilke metodiske endringer som er gjort siden forrige klimagassregnskap ble publisert i 2021.

Klimagassregnskapet viser at klimagassutslippene i Oslo i 2020 var på om lag 1,08 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Dette er en nedgang på 5,2 prosent fra 2019. Klimagassutslippene har i perioden 2009-2020 aldri vært så lave som i 2020, og sammenliknet med 2009-nivå har utslippene gått ned med 25 prosent.

  • Utslipp fra alle sektorer er redusert mellom 2019 og 2020. For sektorene avfall og avløp, industri, olje og gass, luftfart, oppvarming og veitrafikk var utslippene i 2020 på det laveste nivå for tidsperioden 2009 til 2020.
  • Utslippene fra veitrafikk gikk ned med 4,9 prosent, tilsvarende i underkant av 30 000 tonn CO2-ekvivalenter, som følge av økt andel elbiler og innblanding av biodrivstoff.
  • Utslippene fra annen mobil forbrenning gikk ned med 6,8 prosent og i underkant av 10 000 tonn CO2-ekvivalenter. Beregningsmetoden for utslipp fra annen mobil forbrenning er imidlertid usikker, noe som gjør det utfordrende å forklare både utslippsnivå og –trend i sektoren.
  • Utslippene fra oppvarming gikk ned med 21,1 prosent, tilsvarende i underkant av 6 000 tonn CO2-ekvivalenter, og er knyttet til en kraftig nedgang i bruk av fossile oppvarmingskilder. Nedgangen er et resultat av oljefyringsforbudet gjeldende fra 1. januar 2020.
  • Utslipp fra avfallsforbrenning og energiforsyning ble redusert med 4,4 prosent, tilsvarende om lag 12 000 tonn CO2-ekvivalenter og skyldes i hovedsak mindre bruk av fossile energikilder i fjernvarmeproduksjon.

klimagassregnskap, utvikling per sektor siden 2009, figur

Klimagassutslipp fordelt per utslippssektor, 2009-2020. Klimagassregnskapet mangler data for årene 2010, 2012 og 2014. Utslippsnivået er derfor interpolert for disse årene.

Klimagassregnskapet er under kontinuerlig forbedring. Det er gjort metodeendringer i årets publiserte tall, men det er fortsatt behov for videreutvikling. Miljødirektoratet vil fortsette arbeidet i 2022. Det kan derfor forventes justeringer i tallene som forventes publisert i desember 2022. Justeringer som følger av metodeendring vil påvirke utslippene i hele tidsserien, fra 2009 til siste år med statistikk.