6 Referanseliste

Avantor, 2020. Aktivitetsdata fra Avantor (nå Nydalen Energi) for produksjon av fjernvarme for 2015-2019, mottatt per e-post 18.05.20.

Bymiljøetaten, Oslo kommune, 2017. Miljøkrav til drosjenæringen. Utredning.

Bymiljøetaten, Oslo kommune, 2021a. Effekt av sykkeltiltak, mottatt per e-post våren 2021.

Bymiljøetaten, Oslo kommune, 2021b. Data for fornybarandel i kjøretøyparken til drosjesentralene i Oslo i 2018, 2019 og 2020, mottatt per e-post våren 2021.

CICERO, 2019. Referansebane og framskrivning for Oslos klimagassutslipp mot 2030 – Revisjon mai 2019.

CICERO, 2020. Lokale datakilder på klimagassutslipp.

Endringer i produktforskriften, 2018. Forskrift om endring i produktforskriften (økt omsetningskrav for biodrivstoff mv. fra januar 2019 og januar 2020 og gjennomføring av ILUC-direktivet) (FOR-2018-11-21-1731).

Entreprenørforeningen for bygg og anlegg (EBA), 2019. «Markedsrapport 2019, EBA Oslo, Akershus og Østfold».

Fortum Oslo Varme AS, 2020. Tall fra Fortum Oslo Varme AS på fossil energiforbruk i fjernvarme, mottatt per e-post våren 2020.

Fortum Oslo Varme AS, 2021. Tall fra Fortum Oslo Varme AS på fossil energiforbruk i fjernvarme, mottatt per e-post våren 2021.

Hafslund, 2021. Rapport Kartlegging av klimagassutslipp fra tungtransport i Oslo.

IPCC, 2007. Solomon, S., D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M. Marquis, K.B. Averyt, M. Tignor and H.L. Miller (eds.).

Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 996 pp., hentet 02.09.20.

Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change.

IRIS, 2017. S. B. Bayer. Rapport 2018/252. Reisevaneundersøkelse for Oslo 2017.

Urbanet Analyse, 2009. Kjørstad, K. N., & Opheim Ellis, I., UA-rapport 14/2009. Evaluering av prøveordning med beboerparkering i indre Oslo.

Klimaetaten, 2021. Klimabarometeret 2020.

Klimaetaten, 2020a. Klimavurderinger Oslopakke 3. Vedlegg 2, Klimavurdering av mulige takstopplegg Oslopakke 3. (Websak: 19/10358-32).

Klimaetaten, 2020b. Svar på oppdrag om estimat for utslippskutt fra bygge- og anleggsvirksomheten. (Websak: 20/1769-2).

Urbanet Analyse, 2015. Loftsgarden, T., Ellis, I., & Ovrum, A., UA-rapport 55/2015. Målrettede sykkeltiltak i fire byområder.

Miljødirektoratet, 2020. Klimakur 2030.

Miljødirektoratet, 2021a. Utslipp av klimagasser i kommuner, Oslo, hentet 14.06.21.

Miljødirektoratet, 2021b. Informasjon om de kommunefordelte utslippstallene, mottatt per e-post våren 2021.

Miljødirektoratet, 2021c. Veileder til forbud mot fyring med mineralolje til oppvarming av bygninger (M-1083, 2021), hentet 24.06.21.

Miljødirektoratet, 2021d. Mer avansert biodrivstoff på norske veier, hentet 02.09.21.

Norconsult, 2020. Trafikantbetaling som virkemiddel. Redusert klimagassutslipp og trafikk i Oslo.

Norconsult, 2021. Utslippseffekter av nullutslippssoner i Oslo.

Nydalen Energi AS, 2021. Aktivitetsdata fra Nydalen Energi AS for produksjon av fjernvarme i 2020, mottatt per e-post 23.04.21.

Oslo Havn, 2018. Handlingsplan for nullutslippshavn, hentet 24.06.21.

Oslo kommune, 2021. Oslo kommunes klimastatistikk, hentet 24.06.21.

Oslo kommune, Bystyret, 2012. Sak 191/2012. Forskrift om beboerparkering i Oslo – Byrådssak 57 av 26.04.2012.

Ruter, 2018. Utslippsfri kollektivtransport i Oslo og Akershus.

Ruter, 2020a. Målbilde for bærekraftig bevegelsesfrihet.

Ruter, 2020b. Innrapporterte drivstofftall for Nesoddfergene og Øybåtene. Mottatt per epost våren 2020.

Ruter, 2021. Informasjon om elektriske busser og aktivitetsdata i framtidige Oslokontrakter, mottatt per e-post våren 2021.
Skatteetaten, 2021.

Tall fra Skatteetaten på omsetning av biodrivstoff, mottatt per e-post våren 2021.

Spacescape, Markör, 2016. Underlagsrapport sykkelstrategien: Kartlegging av dagens og morgendagens syklister.

SSB, 2021a. Tabell 07278, hentet 24.06.21.
SSB, 2021b.Tabell 11185, hentet 24.06.21.
SSB, 2021c. Tabell 11271, hentet 24.06.21.

Statens vegvesen, 2020. Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2019.

Statens vegvesen, 2019. Bompengesystemet i Oslo, hentet 24.06.21.

Tidsskriftet den norske legeforening, 2020. Andersen, L. B., Bere, E., Helsegevinst ved sykling til jobb, hentet 24.06.21.

Transportøkonomisk institutt, 2015. Parkeringstilbud ved bolig og arbeidsplass. Rapport 1439/2015. Christiansen, P., Engebregsten, Ø., & Usterud Hanssen, J., 2015.
22

Transportøkonomisk institutt, 2017. Høye, A., TØI rapport 1597/2017. Trafikksikkerhet for syklister, hentet 24.06.21.

Transportøkonomisk institutt, 2019. Utslipp fra lastebiler knyttet til bygg- og anleggsvirksomhet i Oslo.

Transportøkonomisk institutt, 2020. Aarhaug, J., Oppegaard, S. M. N., Gundersen, F. H., Hartveit, K. J. L., Skollerud, K.
H., & Dapi, B., TØI rapport Nr. 1802/2020; s. 142. Drosjer i Norge fram mot 2020.

Urbanet Analyse, 2017. Ellis, I. O., & Amundsen, M. Revidert Oslopakke 3. Fordelingsvirkninger av forslag til nye bomsnitt i Oslo (Notat UA-notat 121/2017), hentet 24.06.21.

Urbanet Analyse, 2021. Ellis, I. O., Kjørstad, K. N., Strætkvern, A. B., & Berglund, G. Reisevaner i Oslo og Viken. En analyse av nasjonal reisevaneundersøkelse 2018/19 (Prosam rapport Nr. 242; s. 196), på oppdrag fra Prosam og
Ruter. http://prosam.org/index.php?page=report&nr=242, hentet 24.06.21.

Utviklings- og kompetanseetaten, 2021. Datagrunnlag for kommunal kjøretøypark og aktivitetsdata for gjennomsnittlige kjørelengder for Oslos kjøretøy, mottatt per e-post 09.04.21.

Zero, 2021. Virkemiddelanalyse for utslippsfri og biogass tungtransport i Oslo innen 2030.