Kommunenes rolle i klimaarbeidet må styrkes

Klimaetaten viser til omtalen i Klimakur 2030 om kommunenes rolle i klimaarbeidet. Kommunene kan i sine roller som samfunnsutviklere, myndighetsutøvere, tjenesteytere, innkjøpere, eiere og driftere, påvirke ulike klimatiltak, enten fordi de er pådrivere og tilretteleggere, eller fordi de kan hindre gjennomføringen av tiltak.

Klimakur pekte på fem punkter som kan bidra til å styrke rammevilkårene for lokalt klimaarbeid, og kommunenes rolle som klimaaktør:

  1. Gi kommunene en tydelig rolle i klimapolitikken – forventninger og verktøy
  2. Økt og enkelt tilgjengelig økonomisk støtte til kommuner – til omstilling og investeringer
  3. Tydeliggjøre og utvide det juridiske handlingsrommet, spesielt innenfor plan- og bygningsloven
  4. Satse på offentlige anskaffelser – sikre etterlevelse og implementering av klimahensyn
  5. Vurdere å innføre klarere krav til rapportering og systematisk integrering av klimahensyn i kommunens beslutningssystemer.

Klimaetaten ber utvalget se hen til kommunenes rolle i sin utredning, slik at kommunene kan fylle sitt potensiale som foregangsaktører i klimaarbeidet.