Oslo kommune søkte om  i overkant av 15,5 millioner kroner fra Klimasats i 2022. Dette var fordelt på 11 ulike søknader fra 6 kommunale virksomheter. Alle Oslos søknader har fått innvilget støtte, enten helt eller delvis. Til sammen utgjør dette innvilget støtte på 13,5 millioner kroner.

 

–Vi er svært godt fornøyd med Klimasats-tildelingene fra Miljødirektoratet. At alle 11 søknader fra Oslo kommune blir helt eller delvis innvilget viser at det arbeides godt og innovativt for å kutte klimagassutslipp i våre virksomheter, sier Klimaetatens direktør, Heidi Sørensen.

Prosjektene som får støtte omfatter blant annet videreføring av arbeidet med pilotby for utslippsfri tungtransport, veileder for planlegging av energistasjoner for næringstransport, bærekraftig mobilitetsplanlegging, bruk av anskaffelser som strategisk virkemiddel for gjenbruk og redusert materielt forbruk og utvikling av metodikk for beregning av klimafotavtrykk for landskaps- og uteromsprosjekter.

Se oversikten over alle prosjektene nederst i artikkelen.

 

bilde av Heidi Sørensen

Heidi Sørensen, direktør i Klimaetaten

Nybrottsarbeid for å kutte utslipp UTENFOR kommunen

Klimaetaten står bak prosjektet Styringssystem for indirekte utslipp, som har fått innvilget støtte. Formålet er å utvikle et system som sikrer at kommunen kan gjennomføre og følge opp tiltak som kutter indirekte utslipp.  Effekten av tiltakene vil bli kvantifisert eller målt på andre måter, for eksempel gjennom bruk av indikatorer. Utviklingen av indirekte utslipp vil dermed systematisk følges opp i kommunen.

Dette arbeidet vil ha stor spredningseffekt og læringsverdi for andre, både i Norge og internasjonalt. Tiltak mot indirekte utslipp kan over tid gi store utslippskutt. Prosjektet vil gi økt bevissthet hos politikere, næringsliv og befolkning om hvordan indirekte utslipp kan reduseres, og hvilke virkemidler og tiltak som må iverksettes for at klimamålene skal nås.

 

Hard konkurranse i årets Klimasats

Klimasats er Miljødirektoratet sin støtteordning for lokale klimatiltak i norske kommuner og fylkeskommuner. Ordningen har eksistert siden 2016 og har så langt støttet 1 472 prosjekter i alle landets fylker. Det er satt av 250 millioner kroner til ordningen i år.

Til årets søknadsrunde kom det inn 301 søknader med totalt omsøkt beløp på nesten 404 millioner kroner til Klimasats.

– Alle klimautslipp oppstår i en kommune, og det er her klimautslippene må kuttes. Regjeringen er heldig fordi vi i Norge har mange kommuner som prioriterer klima tungt. Uten kommunene på laget vil ikke klimamålene for 2030 bli nådd, sier Heidi Sørensen.

Her er årets Klimasats-søknader fra Oslo

 

Tittel Innvilget støtte
Kysttransport (og sirkulære verdikjeder)  kr 800 000
Bærekraftig mobilitet på Furuset – mulighetsstudie kr 450 000
Ombrukslåven – pilot for sirkulær ressursbruk  kr 350 000
Energistasjoner for grønn næringstransport kr 1 500 000
Pilotby for utslippsfri tungtransport 2  kr 3 775 000
Styringssystem for å redusere indirekte utslipp  kr 1 480 000
FutureBuilt ZERO -T piloter kr 804 000
FutureBuilt zero piloter  kr 784 500
Kriterier og piloter plusslandskap  kr 1 000 050
Prosjektmedarbeider mer bærekraftig møbelforbruk  kr 1 050 000
Redusert avfall gjennom innovative innkjøp  kr 1 500 000

 

I tillegg til disse prosjektene er Oslo kommune medsøker i prosjektet «Hvordan kartlegge karbonbeholdning i storbyene?». Denne søknaden har blitt delvis innvilget. Oslo kommune har også fått innvilget nettverksstøtte til deltakelse i nettverket «Fylkeskommunalt Hydrogennettverk».