– Det er svært positivt at vi ser en så jevn og bred støtte til klimaarbeidet blant befolkningen, og det er flott at flere i næringslivet viser endringsvilje. Hvis vi skal klare å nå klimamålene i 2030 er vi helt avhengig av å ha med oss både oslofolket og næringslivet på laget, sier direktør i Klimaetaten i Oslo kommune, Heidi Sørensen.

Heidi Sørensen, direktør i Klimaetaten

Stabil støtte til klimaarbeidet

Årets klimaundersøkelse viser at befolkningen og næringslivet fortsatt er positive til Oslos klimaarbeid: 70 prosent svarer at de er enig i at det er «svært» eller «ganske» viktig å redusere klimagassutslippene med 95 prosent innen 2030. 75 prosent svarer at det er «svært» eller «ganske» viktig at Oslo skal bli en by som tåler klimaendringene bedre.

Enda flere enn i fjor er enige i at politikerne bør vise samme handlekraft overfor klimakrisen som de gjorde i koronakrisen. I 2021 svarte 53 prosent at de var «svært» eller «ganske» enig i at politikerne burde vist samme handlekraft ovenfor klimakrisen som de gjør i koronakrisen, mens i år svarer 62 prosent dette.

Klimaundersøkelsen 2022

Klimaundersøkelsen har vært gjennomført årlig siden 2017. Den kartlegger adferd og holdninger til klimatiltak hos befolkning og næringsliv i Oslo og de tidligere Akershus-kommunene. Undersøkelsen gjennomføres av Opinion på oppdrag for Klimaetaten i Oslo, og består av en del for befolkningen og en del for næringslivet. Antall respondenter for befolkning er 1502 for Oslo og 1000 for Akershus, mens det er 443 respondenter fra Oslos næringsliv.

Oslofolk gjør tiltak for å spare strøm

Flere oppgir at de har energieffektivisert hjemmene sine. Her har andelen steget fra 17 prosent i 2019 til 25 prosent i 2022. I tillegg mener 37 prosent i Oslo det er sannsynlig at de vil energieffektivisere de neste to årene.  En mulig årsak til dette kan være de høye strømprisene det siste året.

I år har Klimaundersøkelsen for første gang kartlagt hvilke konkrete energieffektiviseringstiltak folk allerede har gjort eller kan tenke seg å gjennomføre hjemme de neste årene. Det vanligste tiltaket er å senke innetemperaturen inne, som en tredel allerede har gjort. Seks av ti vil enten velge elektriske apparater med høyere energiklasse eller har allerede gjort det. Undersøkelsen avdekker også interesse for å bytte vinduer og montere tetningslister, for bedre å holde på varmen.

Bilde av teknisk installasjon som viser gradene på varmepumpa, klimaundersøkelsen 2022

Flere ønsker å spare på strømmen og investerer i klimatiltak som varmepumpe. Det sparer både strøm og penger.

Oslo kommune har flere tilskuddsordninger for energisparing og –produksjon som både befolkning og næringsliv kan søke på.

– Vi merker en økt interesse for ordningene. Hittil i 2022 er det gitt flere tilsagn for de tre energitilskuddene våre for privatpersoner enn på samme tid i fjor. Dette gjelder tilskudd for energiforbedring i boliger, solcelletilskudd og etterisolering av dører og vinduer, sier Heidi Sørensen.

Flere reiser miljøvennlig – også etter korona

Det har vært mye oppmerksomhet rundt hvordan koronapandemien har endret reisevanene våre. Årets klimaundersøkelse viser en signifikant økning av dem som svarer at de allerede reiser mer miljøvennlig til jobb eller skole. 49 prosent i Oslo gjør dette i år, opp fra 44 prosent i fjor og 40 prosent i 2020.

– Dette er både positivt og viktig, fordi hverdagsreisene våre spiller en stor rolle i hvor mye utslipp vi greier å kutte, sier Sørensen.

klimaundersøkelsen 2022

Det er et nasjonalt mål at all økning i persontrafikken skal skje med kollektiv, sykkel og gange. I Oslo er det i tillegg et mål at biltrafikken skal synke. Foto: Thomas Haugsveen.

I tillegg oppgir rundt en firedel at de vil fly mindre enn før korona. Det er ingen signifikant endring fra i fjor, til tross for oppheving av koronarestriksjonene. Det er en positiv økning av oslofolk som vil feriere mer i nærmiljøet, fra 22 til 27 prosent.

Finn ut mer om Klimaundersøkelsen:

Næringslivet omstiller seg til nullutslippssamfunnet

Resultatene fra Klimaundersøkelsen 2022 viser også at bedriftenes holdninger til mulige klimatiltak fra kommunen tydelig har beveget seg. Flere bedrifter er nå mer positive til å gi nullutslippsløsninger fortrinn i vare- og nyttetransporten i Oslo.

  • 68 prosent sier at de er positive til å gi varebiler med nullutslipp fordeler ved leveranser i sentrale byområder (mot 46 prosent i 2018).
  • 63 prosent oppgir at de er positive til tyngre vekting av miljø- og klimahensyn i offentlige anbud (mot 45 prosent i 2018).
  • 57 prosent at de er positive til økt miljødifferensiering i bompengeavgiftene, opp fra 36 prosent i 2018.
  • 57 prosent i år at de er positive til å gi elektriske varebiler prioritert tilgang til parkering og varelevering, sammenlignet diesel- eller bensinbiler.
  • 44 prosent av bedriftene sier de er positive til å forbeholde områder i byen til nullutslippskjøretøy, opp fra 33 prosent i 2021.

Over halvparten av bedriftene med kjøretøy oppgir i Klimaundersøkelsen at de planlegger å øke andelen el-kjøretøy de nærmeste månedene, eller at de allerede har kun elkjøretøy. Det fremgår også av salgstall at elandelen øker for varebiler og lastebiler det siste året. Andel nyregistrerte elvarebiler har økt fra 7 prosent i 2017 mot 35 prosent så langt i 2022.

Elvarbilene utgjør nå 11 prosent av kjøretøyparken for varebiler i Oslo, mens andelen i hele landet fortsatt bare er på 3 prosent. Andelen fossilfrie lastebiler i Oslo er også på vei oppover, der spesielt de som går på biogass har fått et oppsving det siste halve året. Hittil i 2022 er 13 prosent av alle nye solgte lastebiler i Oslo elektriske eller på biogass. Her er også Oslo-andelen høyere enn for resten av landet, der andelen er 6 prosent.

– Det er flott å se at flere bedrifter nå står midt i det grønne skiftet. Dette skiftet er helt nødvendig, men også krevende. Derfor skal Oslo-bedriftene ha ros for at de er så fremoverlente og viser endringsvilje til klimatiltak, sier Heidi Sørensen.

klimavaner, klimaundersøkelsen 2022