Biogass-stasjonene er planlagt bygget på Åsland langs E6 helt sør i Oslo, på Grønlikaia langs E18 og på Alnabru, nær Alnabruterminalen. Totalt får de tre aktørene nesten 23 millioner kroner i støtte. 

– Biogass er en viktig del av løsningen for å kutte utslipp fra tungtransporten, men kjøretøyene har lenge manglet steder å fylle flytende biogass. Dagens ene stasjon på Furuset er ikke tilstrekkelig for å dekke etterspørselen og behovet. Ved å gi støtte til tre nye stasjoner sørger vi for at hele Oslo får et godt nettverk av stasjoner for flytende biogass, sier Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune. 

Biogass

 • Biogass er en bærekraftig energikilde som dannes når organisk materiale, som for eksempel matavfall, gjødsel og avløpsslam, brytes ned uten tilførsel av oksygen.
 • Biogass kan brukes til å produsere strøm og varme, eller oppgraderes og brukes som drivstoff i kjøretøy.
 • I Norge produseres biogass normalt på to måter, som komprimert biogass (LBG) eller flytende biogass (CBG). 

Opprettet lokal ordning

Etter at Enova la ned den statlige tilskuddsordningen for å etablere biogass-stasjoner, opprettet Klimaetaten en egen ordning for Oslo for å vise at kommunen mener alvor med satsingen på klimavennlig biogass. Nå har tre aktører søkt og fått støtte til å bygge biogass-stasjoner. 

– De tre nye stasjonene vil sørge for at hele Oslo får et godt nettverk av stasjoner for flytende biogass. Plasseringen av stasjonene vil også kunne bidra til trafikkreduksjon for tungtransporten ved å redusere unødvendig kjøring på tvers av Oslo for å fylle biogass, et problem mange aktører melder om i dag, sier Bergljot Tjønn, tilskuddsansvarlig i Klimaetaten i Oslo kommune.  

Biogass

Biogass er en bærekraftig energikilde som dannes når organisk materiale, som for eksempel matavfall, gjødsel og avløpsslam, brytes ned uten tilførsel av oksygen.

Biogass kan brukes til å produsere strøm og varme, eller oppgraderes og brukes som drivstoff i kjøretøy.

I Norge produseres biogass normalt på to måter, som komprimert biogass (LBG) eller flytende biogass (CBG). 

foto av Bergljot Tjønn.

Bergljot Tjønn.

Kutte utslipp

Veitrafikk er den største utslippskilden i Oslo, og tunge kjøretøy står for over en fjerdedel av utslippene fra veitrafikken i byen. Overgang til fornybare drivstoff for tungtransporten, som biogass, er helt nødvendig for å nå målet om å redusere klimagassutslippene i Oslo med 95 prosent innen 2030 

biogass lagret på flasker

– Biogass er en viktig del av løsningen for å kutte utslipp fra tungtransporten. Her har Oslo kommune hørt på aktørene i transportbransjen som melder om at infrastruktur for biogass-stasjoner har vært en flaskehals for omstillingen av tungtransport. Disse fyllestasjonene vil gi et forutsigbart og godt spredt tilbud til tungtransporten i Oslo, sier Tjønn.

De tre biogass-stasjonene

Gasnor – Alnabru 

 • Tomten er i Terminalveien på Alnabru.  
 • Stasjonen vil ha kapasitet til å fylle over 160 biler daglig  
 • Stasjonen vil tilby både flytende og komprimert biogass.  
 • Stasjonen er estimert ferdig i mars 2026.  
 • Totalt budsjett for biogass-stasjonen er 23,9 millioner kroner. Gasnor oppfyller kriteriene for å få makstilsagnet, og får 10 millioner kroner i tilsagn.  

Gasum – Grønlikaia 

 • Området er i dag en del av tungtransportlogistikken i Oslo, og er derfor en naturlig lokasjon for en biogasstasjon.  
 • Biogass-stasjonen vil ha mulighet til å fylle cirka 145 kjøretøy per døgn.  
 • Gasum vil på sikt tilby komprimert biogass om det er kommersiell interesse for det.
 • Stasjonen er estimert ferdig i august 2024. 
 • Totalprisen for biogass-stasjonen er 12,6 millioner kroner. Basert på kostnader og fyllekapasitet får Gasum 5,6 millioner kroner i tilsagn.

Biogass Energi AS – Åsland 

 • Tomten ligger rett ved E6 med svært kort avkjøringsvei.  
 • Biogass-stasjonen vil ha mulighet til å fylle 120 kjøretøy per døgn.  
 • Biogass Energi AS vil på sikt tilby komprimert biogass om det er kommersiell interesse for det.  
 • Stasjonen er planlagt ferdigstilt i oktober 2024.  
 • Totalpris for etablering er 13,1 millioner kroner, og Biogass Energi AS har søkt om og fått tilsagn på 35 prosent tilskudd for å realisere prosjektet. Dette tilsvarer et tilsagn på 7 millioner kroner.