Vegtrafikk er den største kilden til klimagassutslipp i alle de fire storbyene. Byene er tydelige på at klimagassutslippene må reduseres kraftig og har vedtatt egne ambisiøse klimamål.

Tydelige krav fra kommunene: Kristian Dahlberg Hauge -nærings-, miljø- og samferdselsdirektør i Trondheim kommune, Stina Ellevseth Oseland, klimadirektør i Bergen kommune, Gunnar Wedde, innkjøpssjef Utviklings- og kompetanseetaten i Oslo kommune og Jane Nilsen Aalhus, klima- og miljøsjef i Stavanger kommune.

Elektrifisering av personbiler har bidratt til utslippsreduksjon, men det går ikke like raskt for næringstransporten som gjøres med varebiler og lastebiler. Her er fortsatt de aller fleste kjøretøyene fossile. For å få til en raskere omstilling av varebiler og lastebiler må byene etablere virkemidler. Ved å varsle markedet om kommende krav kan leverandørene planlegge for omstilling til nullutslipp- og biogasskjøretøy under forutsigbare rammer. Dette bidrar til å redusere noe av den økonomiske risikoen ved å legge om til utslippsfri transport.

Sammen om klimakrav

Storbykommunene kjøper inn store mengder varer, tjenester og transportoppdrag, og genererer gjennom dette mye transport med vare- og lastebiler.

– Når vi nå går sammen om å stille krav i alle våre anskaffelser om at varer til oss skal leveres med nullutslipp- eller biogasskjøretøy, vil vi gi transportbransjen de klare og forutsigbare kravene de har bedt om. Dette er et viktig signal til markedet: Skal du levere til kommunene våre, må du investere i nullutslippskjøretøy eller biogass, sier direktører i de fire byene.

Fra 2025 skal alle leveranser/oppdrag som utføres med kjøretøy for storbyene gjøres med nullutslipps- eller biogassteknologi som minimum oppfyller euroklasse 6/VI.

 

Kravet gjelder sisteleddstransporten, men kommunene oppfordrer leverandører til å stille kravet videre ned i sin leverandørkjede. Storbyene håper at dette gir forutsigbarhet til leverandører som skal omstille kjøretøyparken og håper de som ønsker å levere til kommunene omstiller seg.

Flere av byene premierer allerede de som kan levere med nullutslippskjøretøy. I Oslo vil tilnærmet alle leveranser knyttet til kommunens konsernovergripende rammeavtaler oppfylle kravet i løpet av 2023. I Bergen stilles det ofte ulike krav ettersom hvilken kjøretøygruppe det dreier seg om. Alle mindre kjøretøy er nullutslipp fra 2022, mellomstore senest fra 2025, men i større kontrakter som regel allerede nå, og store kjøretøy så snart teknologi og ladeinfrastruktur gjør det mulig. Trondheim har nylig vedtatt klimakrav for sine transportanskaffelser.

Staten og private bør også stille klimakrav

Staten har gjennom NTP satt mål om at all varedistribusjon i bysentra skal gjennomføres med nullutslipp- eller biogasskjøretøy innen 2030. Krav i anskaffelser er et viktig virkemiddel for å oppnå dette. Det krever imidlertid at flere av innkjøperne i byene også blir med. Både statlige og private virksomheter.

Storbyene oppfordrer også andre kommuner, staten og private aktører til å stille samme krav.

– Vi håper å inspirere flere til å stille samme klimakrav som oss. Det vil gi forutsigbarhet til de som skal levere varer i byene, og på den måten kan vi gjøre en felles innsats for å redusere klimagassutslippene. Jo flere som stiller tilsvarende krav, desto raskere vil omstillingen gå. Det gir bedre klimaeffekt, sier de fire direktørene.

Det vil være noen lokale forskjeller mellom byene i hvordan kravene er utformet og hvilke kjøretøy som er inkludert. For detaljer om hvilke krav hver enkelt storbykommune stiller må kommunene kontaktes.