Klimastatus

Klimagassregnskap for Oslo, 2009–2020

Klimagassutslippene i Oslo har sunket med 25 prosent siden 2009. Det viser det kommunefordelte utslippsregnskapet fra Miljødirektoratet. Dette notatet oppsummerer og kommenteter utviklingen i utslippene fra hver sektor.

image

Miljødirektoratets kommunefordelte klimagassregnskap ligger til grunn for utarbeidelsen av klimabudsjettet. 18. januar 2022 publiserte Miljødirektoratet oppdatert klimagassregnskap for kommuner, med en korrigering for sektoren energiforsyning sendt per e-post til Klimaetaten 14. mars 2022.

Klimagassregnskapet har nye tall for 2020, og oppdaterte tall for tidsserien tilbake til 2009. Dette notatet oppsummerer og kommenterer utviklingen for klimagassutslippene i Oslo fra 2009 til 2020, og forklarer hvilke metodiske endringer som er gjort siden forrige klimagassregnskap ble publisert i 2021.

Klimagassregnskapet viser at klimagassutslippene i Oslo i 2020 var på om lag 1,08 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Dette er en nedgang på 5,2 prosent fra 2019. Klimagassutslippene har i perioden 2009-2020 aldri vært så lave som i 2020, og sammenliknet med 2009-nivå har utslippene gått ned med 25 prosent.

  • Utslipp fra alle sektorer er redusert mellom 2019 og 2020. For sektorene avfall og avløp, industri, olje og gass, luftfart, oppvarming og veitrafikk var utslippene i 2020 på det laveste nivå for tidsperioden 2009 til 2020.
  • Utslippene fra veitrafikk gikk ned med 4,9 prosent, tilsvarende i underkant av 30 000 tonn CO2-ekvivalenter, som følge av økt andel elbiler og innblanding av biodrivstoff.
  • Utslippene fra annen mobil forbrenning gikk ned med 6,8 prosent og i underkant av 10 000 tonn CO2-ekvivalenter. Beregningsmetoden for utslipp fra annen mobil forbrenning er imidlertid usikker, noe som gjør det utfordrende å forklare både utslippsnivå og –trend i sektoren.
  • Utslippene fra oppvarming gikk ned med 21,1 prosent, tilsvarende i underkant av 6 000 tonn CO2-ekvivalenter, og er knyttet til en kraftig nedgang i bruk av fossile oppvarmingskilder. Nedgangen er et resultat av oljefyringsforbudet gjeldende fra 1. januar 2020.
  • Utslipp fra avfallsforbrenning og energiforsyning ble redusert med 4,4 prosent, tilsvarende om lag 12 000 tonn CO2-ekvivalenter og skyldes i hovedsak mindre bruk av fossile energikilder i fjernvarmeproduksjon.
klimagassregnskap, utvikling per sektor siden 2009, figur

Klimagassutslipp fordelt per utslippssektor, 2009-2020. Klimagassregnskapet mangler data for årene 2010, 2012 og 2014. Utslippsnivået er derfor interpolert for disse årene.

Klimagassregnskapet er under kontinuerlig forbedring. Det er gjort metodeendringer i årets publiserte tall, men det er fortsatt behov for videreutvikling. Miljødirektoratet vil fortsette arbeidet i 2022. Det kan derfor forventes justeringer i tallene som forventes publisert i desember 2022. Justeringer som følger av metodeendring vil påvirke utslippene i hele tidsserien, fra 2009 til siste år med statistikk.

Innhold

Last ned fullversjon av rapport:

Klimagassregnskap for Oslo, 2009–2020_notat