Kommuneplanens arealdel er blant Oslos aller viktigste styringsverktøy for å omstille byen til en klimarobust nullutslippsby i 2030 i tråd med Oslos klimastrategi.  Kommuneplanen angir retningen for byutviklingen mot 2040. Det er denne kommuneplanen som kan sikre at Oslo når sine klimamål for 2030.  Klimaetaten gir med dette sin høringsuttalelse med kommentarer og forslag til planen som ligger på høring.

 

 

Foto: Liz Brendeløkken Palm