De deltakende kommunene i dette prosjektet opplever at kunnskapsgrunnlaget er utilstrekkelig for å vurdere effekten av arealbruksendringer på karbonlagrene i jord. Karbon lagret i jord utgjør mesteparten av karbonet lagret i norske økosystemer. Det foreligger per i dag langt mindre forskning på karbonlagring i jord, sammenlignet med opptak og -lagring i vegetasjon over bakken. Vi vet imidlertid at karbonlagring i vegetasjon påvirker og henger tett sammen med karbonlagring i jord. For å kunne begrense klimagassutslipp, ivareta eller øke opptak, samt unngå tap av fremtidig karbonopptak ved nedbygging av karbonrike areal, er det behov for mer kunnskap om hvor de karbonrike arealene befinner seg. Deltakende kommuner i dette prosjektet har varierende kunnskap om karbonrike arealer i sin kommune. Både Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger har arbeidet med spørsmål knyttet til karbonlagring i jord i sitt klimaarbeid. Erfaringen er at både kunnskap og verktøy mangler for å kunne adressere denne problemstillingen på en helhetlig og
god måte, der også karbon i jord er inkludert.

 

Formålet med dette prosjektet har derfor vært å gi deltakende kommuner et bedre kunnskapsgrunnlag om karbon i jord. Resultatene fra prosjektet skal blant annet bidra til at de deltakende kommunene skal kunne ta mer kvalifiserte beslutninger i vurderinger knyttet til arealplanlegging,
utbyggingstiltak og ivaretakelse av grønnstruktur. For å kunne imøtekomme nasjonale forventninger, og også oppfylle egne klimastrategier eller satsninger, har dette prosjektet sammenstilt eksisterende kunnskap om karbon i jord, samt belyst hvordan byene kan gå frem for å øke denne kunnskapen der den er mangelfull.

 

Oppdragsgivere er Oslo kommune, Bergen kommune, Stavanger kommune og Trondheim kommune. Oslo kommune ved Klimaetaten er prosjektleder og har hatt hovedansvaret for praktisk oppfølging av oppdraget.

Les mer