Sommeren 2021 utlyste Klimaetaten i Oslo kommune en tilbudskonkurranse om å kartlegge og beskrive arealer innenfor byggesonen i Oslo for å gi informasjon om arealenes evne til karbonlagring og klimatilpasning. NIBIO leverte et tilbud på en leveranse av digitalt kart som skal gjøre Oslo kommune bedre i stand til å vurdere klimakonsekvenser av ulike planleggingsalternativ og utbyggingstiltak i byggesonen – både på område-/detaljreguleringsnivå og byggesaksbehandling, gjennom mer finmasket informasjon om klimaegenskapene til ulike arealer innenfor byggesonen.

Med klimaegenskaper menes både karbonlagring i vegetasjon og jordsmonn, og bidrag til klimatilpasning, som temperaturregulering, overvannshåndtering og naturmangfold.

I samråd med Klimaetaten, Plan- og bygningsetaten, Vann- og avløpsetaten og Bymiljøetaten i kommunen har NIBIO laget en serie av temakart som beskriver kommunens arealer med tanke på klimagassutslipp og klimatilpasning. Kartene viser opptak og utslipp av klimagasser, innsig og avrenning av overvann, hvordan ulike areal kan dempe temperatur på de varmeste dagene og hvordan de fungerer som levesteder for planter og dyr.

Temakartene bygger på offentlige kartdata for arealdekke, arealbruk, og naturmangfold. NIBIO har satt sammen en prosjektgruppe med deltagelse fra flere fagområder på instituttet som sammen har utviklet, sammenstilt og forenklet datagrunnlaget.

Temakartene leveres til kommunen som en kartdatabase.

Innhold

Hovedrapport
1 Innledning s. 5
2 Kort om kart s. 6
3 Bakgrunn s. 7
4 Nytt datagrunnlag s. 10
5 Temakartene s. 15
6 Syntese av temakart s. 42
7 Veien videre s. 43
Veileder
  Innledning s. 64
1 Temakart nedbygging s. 65
2 Temakart vegetasjon s. 66
3 Temakart for utslipp og opptak av klimagasser ved nåværende arealbruk s. 68
4 Temakart for utslipp av klimagasser ved nedbygging s. 70
5 Temakart tilsig s. 72
6 Temakart avrenning s. 73
7 Temakart tilsig og avrenning s. 74
8 Temakart temperatur s. 76
9 Temakart naturområder med juridisk vern s. 77
10 Temakart registrert naturmangfold s. 78
11 Temakart tresatte områder s. 79
12 Temakart blågrønne områder s. 80
13 Temakart barrierer s. 81