Stadig flere omstiller seg til nullutslippssamfunnet

Bedriftene ser i økende grad kommersielle muligheter i omleggingen til en grønnere økonomi

Resultatene viser at å bli oppfattet som klima- og miljøvennlig blant kundene stadig blir viktigere: I 2018 sa 71 prosent at dette var svært eller litt viktig, mens andelen har økt til 83 prosent i år.

Bedriftene sier også i økende grad at de ser flere kommersielle muligheter i omleggingen til en grønnere økonomi: 27 prosent svarer at de i svært eller ganske stor grad ser muligheter her, mot 14 prosent i 2018. Blant de største bedriftene (50+ ansatte) ser over halvparten muligheter på dette området.

Det er også de største bedriftene som påvirkes mest av strengere miljøkrav i offentlig sektor: 23 prosent oppgir at de i svært stor eller ganske stor grad har blitt påvirket av dette, mens 39 prosent tror de vil bli påvirket av dette i tiden fremover.

Flere bedrifter tar grep for å bli mer miljø- og klimavennlige

Årets undersøkelse viser også at flere bedrifter tar grep for å bli mer miljøvennlige. Andelen av bedriftene som er sertifisert som Miljøfyrtårn har steget fra 12 prosent i 2018 til 18 prosent i år. 19 prosent fører klimaregnskap, omtrent samme andel som i fjor (18 prosent), men det er likevel en tydelig økende trend fra 14 prosent i 2019 . Blant de største bedriftene svarer halvparten at de fører klimaregnskap.

Videre oppgir 23 prosent av virksomhetene at de har satt egne mål for reduksjon av klimagassutslipp, en økning fra 18 prosent i 2019. Av bedriftene som har satt mål for reduksjon i utslipp, svarer 43 prosent at de har kvantifisert målene.

Nesten 1 av 4 svarer at de har implementert sirkulære løsninger overfor kundene de siste to årene. Det er en tilsvarende andel som har implementert sirkulære løsninger på innkjøp, mens 45 prosent har gjort dette på avfallsminimering.