Oslo bystyre har i sin klimastrategi vedtatt at Oslo skal være utslippsfri innen 2030.

For å nå dette målet skal det testes ut nullutslippssoner for transport, hvor det kun er lov å kjøre inn i et gitt område med utslippsfrie kjøretøy. Dette skal bidra til en raskere omstilling til nullutslippskjøretøy – på veien mot en oppgradert og utslippsfri by.

– Nullutslippssone er ett viktig tiltak som vil ta oss nærmere målet om å gjøre Oslo til verdens første utslippsfrie storby. Nullutslippsbyen vil være bedre å bo i, med renere luft, mindre støy og enklere fremkommelighet for både innbyggere og bedrifter, sier Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

Ber om innspill fra næringsaktører

Oslo kommune har besluttet å utrede tiltaket i området som kalles bilfritt bylivområde. Dette gjelder store deler av området innenfor ring 1. Målet med utredningen er å belyse hvilke konsekvenser en nullutslippssone vil ha for berørte grupper. Det er også et mål å anbefale tiltak som er med på å sikre et velfungerende næringsliv, handel og miljø innenfor sonen.

Kart over nullutslippssone innenfor Ring 1.

Kart over nullutslippssonen innenfor Ring 1.

Flere aktører innen vare- og tjenestetransport, handel og service blir nå invitert til arbeidsmøter og intervjuer for å komme med sine innspill. Aktørene blir invitert til å fortelle hvordan en nullutslippssone vil påvirke dem og hvilke nye tiltak de ser behov for.

– En nullutslippssone kan skape utfordringer for flere næringsaktører. Sammen med disse skal vi derfor finne gode løsninger for logistikk og varelevering i og rundt denne sonen, sier prosjektleder for nullutslippssonen i Bymiljøetaten, Ragnhild Hoel Århus.

prosjektledelse nullutslippssone - snorre vaagland, ragnhil hoel århus

Utreder nullutslippssone: Prosjektleder Ragnhild Hoel Århus og assisterende prosjektleder Snorre Vaagland, begge i Bymiljøetaten i Oslo kommune.

De som ikke blir invitert til arbeidsmøter og intervjuer, kan gi sine innspill digitalt. Oslo kommune vil vurdere alle innspill i utredningen av nullutslippssonen.

OPPDATERT: Denne innspillsrunden er nå fullført. Du kan lese om tilbakemeldingene fra næringslivet her.

 

Utredes fram til høsten 2022

Innspillene fra næringsaktørene er en viktig del av utredningen, som skal være ferdig høsten 2022. Utredningen skal gi svar på når en innføring av nullutslippssone er mulig, vurdere behov for avbøtende tiltak, unntak og eventuelle ordninger som kan stimulere til raskere omstilling.

– Det legges opp til at forbudet mot å kjøre inn i nullutslippssonen først vil omfatte lette kjøretøy, som personbiler og varebiler, fordi denne teknologien er moden. Tunge kjøretøy vil fases inn på et noe senere tidspunkt, sier assisterende prosjektleder for nullutslippssonen i Bymiljøetaten, Snorre Vaagland.

Han legger til at det vil være naturlig å gi unntak for mennesker med funksjonsnedsettelser, utrykningskjøretøy og beredskap- og sikkehetskjøring til nødvendig nullutslippsteknologi er på plass. I tillegg vil tunge kjøretøy med biogass kunne kjøre inn i sonen.