Undersøkelsen viser at utslippene har gått ned, men byr også på overraskende funn om digitale møter og reiser i arbeidstiden.  

Klimastrategien i Oslo slår fast at gange, sykkel og kollektivtransport skal være førstevalgene for alle reiser i Oslo. Som et ledd i dette arbeidet skal kommunen jobbe for å redusere utslipp og bilbruk fra egne ansattes jobbreiser. I 2018 etablerte kommunen et samarbeid med de store arbeidstakerorganisasjonene for å sette fart i arbeidet.

Kommunen lanserte også en egen tilskuddsordning, Grønn jobbreiseordning. Gjennom tilskuddsordningen kunne kommunevirksomhetene søke støtte til sykkelparkering, garderober på arbeidsplassene og andre tiltak som gjør det lettere for ansatte å la bilen stå hjemme. I dag betaler ordningen ut sine siste tilskuddskroner, og avvikles i løpet av 2023.

Så hva viser fasiten etter fem år? Kort oppsummert synker de samlede utslippene fra jobbreiser på grunn av økt elbilbruk og at flere reiser gjøres på sykkel eller ved gange. I tillegg fører økt bruk av hjemmekontor til at antall jobbreiser blant kommuneansatte totalt sett synker.

Like mange velger bilen som i 2018

Mindre oppløftende er det at andelen som oppgir å bruke bil til jobb ikke har endret seg siden 2018. Faktisk står tallet bom stille på 26 prosent. Blant bilistene går riktignok andelen som oppgir å kjøre elbil kraftig opp – fra 15 til 50 prosent – en utvikling som betyr at bilturene til og fra jobb fører til langt mindre utslipp enn de gjorde i 2018. Men når kommunen har som mål at biltrafikken i byen skal reduseres med 30 prosent innen 2030, er mangelen på nedgang nedslående.

Hva kan være årsak til den manglende nedgangen? Ut ifra tallene kan man lese at bruken av t-bane har gått ned fra 27 til 20 prosent. Tall fra Ruter forteller også at billettsalget enda ikke har kommet tilbake til nivåene fra 2019. Pandemien vi la bak oss i fjor har med andre ord satt spor i folks reisevaner, også for de ansatte i kommunen. Det kan rett og slett se ut som en god del har erstattet kollektivreiser, og spesielt turer med t-banen, med bilen.

At de samlede utslippene går ned er positivt. At bilbruken er på samme nivå som i 2018 viser likevel behovet for en fortsatt satsning på å få kommunens ansatte til å velge kollektivt, sykkel eller gange på arbeidsreisen sier Heidi Sørensen, direktør i Klimaetaten.

foto av Heidi Sørensen

Heidi Sørensen, direktør i Klimaetaten

Teams har ikke erstattet møtereisene

Pandemien har også satt spor på andre måter. Mange har måtte venne seg til møter over Teams eller med andre digitale møteverktøy, og lagt til seg nye vaner med hjemmekontor. Undersøkelsen viser da også at over halvparten av kommunens ansatte har digitale møter minst én gang i måneden, mot bare 7 prosent i 2018.

Mer overraskende er det kanskje at den økte bruken av digitale møter ikke har slått ut i færre reiser i arbeidstiden. Én forklaring kan være at mange fortsatt foretrekker å møte kontakter utenfor kontoret ansikt til ansikt, og at de digitale møtene i hovedsak erstatter eller supplerer fysiske møter internt på arbeidsplassene.

Interessert i å grave i tallmaterialet? Les hele rapporten her.