Oslo kommune står selv for i underkant av 10 % av byens klimagassutslipp. Dersom vi skal nå målet om nullutslipp i 2030, er vi avhengige av at også andre kutter utslipp. Derfor må vi samarbeide bedre og tettere – på tvers av siloer, på tvers av bransjer, og på tvers av sektorer. Et tettere samarbeid om å dele beste praksis, skape innovasjon og finne sirkulære løsninger er nøkkelen til å nå klimamålene i det neste tiåret.  

Tydelige signaler fra det nye byrådet

Det nye byrådet var godt representert på årets toppledersamlingBåde byrådsleder Raymond Johansen og fungerende byråd for næring og eierskap Vegar Andersen deltok på frokosten før møtet startet, og fikk tatt en prat med flere medlemsvirksomheter der. Dialogen fortsatte på scenen, der byrådsleder og byråder svarte på spørsmål fra møtedeltakerne. Byrådene ble utfordret på temaer som tilrettelegging for varetransport, grønn teknologiutvikling og hvordan kommunen skal etterspørre nye og bærekraftige løsninger fremover.  

Samtidig uttrykte salen stor støtte til klimaambisjonene og til planene for videreutvikling av Næring for klima-nettverket. Schneider Electric benyttet anledningen til å invitere byrådslederen på kaffe – et tilbud han takket ja til på stående fotog han lovet å stille med wienerbrød! 

Større markedsmakt sammen

Byrådsleder Raymond Johansen åpnet dagen med å snakke om behovet for å bygge broer for å lykkes med grønn omstilling. Han varslet at byrådet intensiverer kampen for klimaet, og at en naturlig følge av dette er å forsterke våre gjensidige forpliktelser gjennom Næring for klima-samarbeidet.  

Byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg tok opp tråden og presenterte Næring for klimas rolle mot 2030: hvordan nettverket nå skal ta et skritt videre i overgangen til et nytt tiår med ny klimastrategi.  

Fungerende byråd for næring og eierskap Vegar Andersen snakket om hvordan kommunen framover vil tilrettelegge for innovasjon og samskaping for å nå klimamålene, blant annet gjennom å videreføre støtten til test- og utviklingsprosjekter der kommunen og næringsliv jobber sammen om konkrete initiativer. 

Finansbyråd Einar Wilhelmsen fokuserte på hvordan kommunen og næringslivet kan endre markeder gjennom å etterspørre innovasjon og stille tydelige klima- og miljøkrav i anskaffelser. Kommunen har betydelig markedsmakt som en stor innkjøper. 

Men tenk hvilken markedsmakt vi har om både kommunen og Næring for klima-medlemmene går sammen om å stille tydelige krav! 

Mange gode samarbeidsinitiativ i nettverket

Også flere nettverksmedlemmer sto på scenen denne dagen.  Entra har mange spydspissprosjekter der tett samarbeid i hele verdikjeden fra første stund har vært en suksessfaktor. Nå har de gått sammen med Obos og Norsk Gjenvinning om prosjektet OppbrukTrond Simonsen fra Entra fortalte hvordan de gjennom Oppbruk utfordrer industrien til å utvikle produkter basert på gjenbrukte materialer. 

toppledersamling 2019
toppledersamling 2019
toppledersamling 2019
toppledersamling 2019
toppledersamling 2019
toppledersamling 2019
toppledersamling 2019
toppledersamling 2019

Entras foreløpige erfaringer er at når tre så store aktører går sammen om å etterspørre nye løsninger, blir det interessant for industrien å investere i endret produksjon. Det fortalte Trond Simonsen.

Vi har lært masse av hverandre, fortalte Hege Sagplass fra Posten…

…og Bente Aasen Sørum fra Ragn-Sells.

Når varene i framtida går via en nullutslippshavn, kan Heidi Neilson i Oslo Havn slå fast at «Sjøveien er miljøveien».

 

Prosjektet #ELSKEDEBY har brakt tre så forskjellige aktører som Bring, Ragn-Sells og KLP inn under samme tak. Bente Aasen Sørum fra Ragn-Sells og Hege Sagplass fra Posten holdt et glitrende ærlig foredrag om at man ikke går fra å tenke enkeltbedrift til et større, felles «VI» uten hardt arbeid. Gevinsten er en felles forståelse av hvordan samarbeid om å utnytte transportkapasiteten er en avgjørende for å lykkes fremover.  Kanskje blir også flere aktører med etter hvert? 

Oslo har mål om å bli verdens første nullutslippsby – og Oslo Havn skal bli nullutslippshavn. Heidi Neilson fortalte hvordan Oslo Havn samarbeider med den store bredden av aktører i havna for å nå målet. Ett skip tar hele 400 semitrailere vekk fra veien.

For å samarbeide må vi snakke sammen

Det er gjennom å dele erfaringer og diskutere hvordan vi kan bli bedre at vi skaper nye kontakter, ny innsikt og nye initiativer. Temaet for samtalene var hvordan vi kan akselerere grønn omstilling gjennom samarbeid, og Klimaetatens rådgivere på alle bord har dokumentert masse innspill å jobbe videre med. 

Mange hadde innspill til hvordan kommunen jobber med anskaffelser, og oppfordret til å vektlegge klima og miljø i enda større grad i anskaffelsesprosessene. Det var også stor oppslutning til å tenke sammen rundt hvordan vi skal løse varelevering mest mulig effektivt og klimavennlig fremover. Dette er viktige innspill som vi tar til oss, og både anskaffelser og varelevering vil være viktige arbeidsfelt for Klimaetaten fremover! 

toppledersamling 2019

Vi fikk mange innspill til hvordan vi kan tilrettelegge for tettere samarbeid også internt i Næring for klima-nettverket. Flere bord hadde blant annet diskutert behovet for en digital møteplass som gjør det enkelt å komme i kontakt med andre medlemmerDet kom flere innspill til temaer og opplegg for møter som vi vil ta med i planleggingen av møter for 2020. Mange etterlyste bedre oversikt over ulike nasjonale og kommunale tilskuddsordninger – følg med for en spennende lansering i løpet av kort tid! 

Miljøhovedstadsåret er bare starten

Miljøhovedstadsåret har samlet 250 partnere om å arrangere over 550 ulike aktiviteter for innbyggere og næringsliv. Næring for klima-nettverket har deltatt helt fra planleggingsstadiet, og nå fortalte prosjektleder for miljøhovedstadsåret Anita Lindahl Trosdahl hvordan det har gått – så langt. Mange av initiativene som er startet i år har gitt gode erfaringer, og vil videreføres utover 2019.  

Anita Lindahl Trosdahl

I miljøhovedstadens næringslivprogram vil også næringslivsutfordringene tas videre på ulike måter fremover. Utfordringen knyttet til å bli plastsmart videreføres gjennom PlastmanifestetDet var mulig for interesserte å signere plastmanifestet på Bymiljøetatens stand bak i salen – noe både Asplan Viak og ASKO benyttet anledningen til. Vi oppfordrer flere til å følge deres eksempel! 

Når miljøhovedstadsåret nå går mot slutten, går vi over i et nytt tiår med ny klimastrategi – og nytt oppsett for Næring for klima-nettverket. Fremover vil vi invitere medlemmene til å sammen med oss i Klimaetaten konkretisere de ulike satsingsområdene i klimastrategien. Takk for alle innspill, spørsmål og spennende diskusjoner på årets toppledersamling – vi ser fram til videre samarbeid!