I Klimastrategi for Oslo mot 2030 heter det i et av satsingsområdene at kommunens egne anleggsmaskiner skal være utslippsfrie eller gå på biogass innen 2025. Endrava har, på oppdrag fra Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) i Oslo kommune, gjennomført et forprosjekt som fokuserer på dette.

Formålet med prosjektet er å utarbeide en utskiftningsplan for Oslo kommunes maskinpark for å skissere kostnader og utslippsreduksjoner ved å gå over til utslippsfrie maskiner.

Prosjektet ble gjennomført i perioden mars til juni 2021 og har kombinert omfattende datainnsamling og analyse med innspill fra næringen og aktører i kommunen gjennom intervjuer, spørreundersøkelser og arbeidsmøter.