Oslo kommune har målsetting om utslippsfri anleggsdrift på alle sine bygge- og anleggsplasser i 2025. Med utslippsfri menes at det ikke er noen forurensende utslipp til luft. Pilotprosjektet for utslippsfri anleggsplass i Olav Vs gate er gjennomført for å få erfaringer med utslippsfri anleggsdrift med tanke på en gradvis overgang til dette i alle anleggsprosjekter frem mot 2025.

Rapporten dokumenterer arbeid og utfordringer i de ulike fasene av prosjektet og gir anbefalinger til veien videre. Rapporten er også utformet med tanke på å dele erfaringer med andre offentlige og private byggherrer som står overfor lignende utfordringer i deres prosjekt.

I rapporten presenteres det hva Oslo kommune ved Bymiljøetaten gjorde i planleggingen av et prosjekt som skulle gjennomføres utslippsfritt, hvilke utfordringer som oppsto under gjennomføringen, merkostnader og miljøgevinster. I kapittel 1 er det sammendrag på engelsk og norsk. Kapittel 2 gir en kort, overordnet fremstilling av klimaarbeidet i Oslo kommune og dagens situasjon, med linker til sentrale dokumenter. Kapittel 3 av rapporten omhandler planleggingen av pilotprosjektet, derunder
markedsdialogen som ble gjennomført og anskaffelsen av utslippsfrie maskiner og utførende entreprenør. Kapittel 4 beskriver gjennomføringen, gjennom temaene maskiner, strøm, utslipp og kostnader, og er basert på erfaringene fra byggefasen. Kapittel 5 gir en fremstilling av Oslo kommunes krav i årene frem mot 2025. Kapittel 2, 3 og 4 avsluttes med en oppsummering av fasene, med tips til hva man bør tenke gjennom for en vellykket gjennomføring.

Rapporten er basert på byggherrens erfaringer, månedsrapportering fra entreprenør, og generelle tilbakemeldinger fra entreprenør Steen & Lund og maskinleverandør Sørby utleie.

Takk til Klimaetaten og Utviklings- og kompetanseetaten for innspill.