Sammendrag av Rapport om Næringsavfall i Oslo

Renovasjons- og gjenvinningsetaten (REG) og Klimaetaten (KLI) i Oslo kommune har fått i oppdrag å utrede tiltak for å nå målet om 65 % materialgjenvinning og klimanøytral avfallshåndtering innen 2030. Rapporten fokuserer på avfall fra tjenesteytende næringer og bygg- og anleggssektoren, da disse representerer de største mengdene næringsavfall i Oslo.

Hovedfunn:

Avfallsmengder og Sammenstilling:

  • Bygg- og anleggsavfall samt avfall fra tjenesteytende næring utgjør størstedelen av næringsavfallet i Oslo.
  • Mangelen på offisiell statistikk gjør det utfordrende å følge opp målet om 65 % materialgjenvinning nøyaktig.

Materialgjenvinning:

  • Materialgjenvinningsgraden er i dag 35 %, med potensial til å øke til 54 % ved foreslåtte tiltak. Dette er fortsatt under målet på 65 %.
  • Betong, treavfall og gips utgjør store andeler av avfall som ikke materialgjenvinnes.

Tiltak og Virkemidler:

  • For å øke materialgjenvinningsgraden foreslås det å fokusere på å øke sorteringsgraden samt sikre at kildesortert avfall faktisk materialgjenvinnes.
  • Oslo kommune kan stille krav til materialgjenvinning for sine byggeprosjekter og fremme bruken av resirkulerte materialer.
  • Bedre samarbeid med avfallsselskaper og SSB kan forbedre datagrunnlaget for mer presis oppfølging.

Økt Ressursutnyttelse:

  • Tiltak for avfallsreduksjon og ombruk kan ha positiv effekt på ressursutnyttelsen, men kan samtidig påvirke materialgjenvinningsgraden negativt.
  • Eksempler inkluderer tiltak mot matsvinn og reduksjon av gipskapp ved bygging.

 

Konklusjon:

For å nå målet om 65 % materialgjenvinning og klimanøytral avfallshåndtering innen 2030, kreves det betydelige tiltak og samarbeid mellom kommunen, næringslivet og avfallsaktørene. Fokuset må ligge på økt sortering, effektiv materialgjenvinning, og utvikling av nye teknologier og metoder for avfallsbehandling.