Hva betyr klimaendringene for Oslo?

Sammendrag

  • Det haster å legge om til en mer klimarobust utvikling. Denne har som mål å sikre livskvalitet, redusert fattigdom, levedyktige økosystemer, sosial rettferdighet samt begrense global oppvarming og klimarisiko. En slik omlegging krever gjennomgripende samfunnsendring. Det er stort etterslep på dette også i byer i Europa, men samtidig kan byplanlegging være en arena for utvikling av nye typer klimatilpasning og beslutningsprosesser.
  • Hvordan klimarobust utvikling ser ut i praksis varierer fra sted til sted, men noen hoveddimensjoner legger til rette for beslutninger som styrker klimarobust utvikling: samhandling og beslutningsprosesser der ivaretakelse av økosystemer, sosial rettferd og likhet, inkludering, og mangfold av kunnskap står i sentrum.
  • Det er viktig å inkludere marginaliserte grupper for å redusere sårbarhet. Klimatilpasning i byer har ofte vært tekniske og myntet på å redusere fysisk risiko. Det vil være viktig for Oslo å identifisere hvem som er mest sårbare og hvilke prosesser som skaper sosial ulikhet og sårbarhet i møte med klimaendringer.
  • Transformativ tilpasning inkluderer tiltak for å utjevne sosiale forskjeller og redusere sårbarhet. Helsesektoren viktig for å fremme klimarobust utvikling, blant annet fordi livskvalitet er et sentralt mål for klimarobust utvikling i byer som et alternativ til lock-in i utslippsintensiv vekst, og fordi sårbarhet og helseulikhet er nært knyttet sammen.
  • Det haster med å transformere styresett, forvaltning, beslutningsprosesser og infrastruktur. Klimatilpasning er en prosess på tvers av sektorer og over tid, heller enn enkelt-tiltak. Klimarobust utvikling krever at klimatilpasning går hånd i hånd med utslippsreduksjon og styrking av bærekraftig utvikling. Det haster å sette igang tiltak.  Investeringer i infrastruktur har lang levetid. Klimatilpasning blir vanskeligere hvor varmere det blir. Økt oppvarming svekker mulighetene for en effektiv tilpasning. Dersom bærekraftsmålene oppnås vil dette styrke evnen til å legge om til mer klimarobust utviklingsstier.
  • Løsningene ligger i naturen og en endring mot mer ivaretakende forhold mellom mennesker og natur. Det er økt fokus på økosystem-basert klimatilpasning og ulike naturbaserte løsninger i byer.