Oslo kommune har i sin klimastrategi vedtatt et mål om at alle lette kjøretøy skal bli utslippsfrie og at tyngre kjøretøy skal bli utslippsfrie eller benytte bærekraftige fornybare drivstoff. Det vil si at all transport skal gå på el-, hydrogen eller biogass innen 2030. Markedsmessige forhold tyder på at elektriske kjøretøy vil utgjøre den største andelen blant disse tre drivstoffene.

Elektrifiseringen av kjøretøyparken i Oslo har kommet langt allerede, særlig innenfor personbiler og varebiler. I 2021 har også salget av tunge elektriske kjøretøy som lastebiler og busser kommet skikkelig i gang i Oslo.

En forutsetning for at denne omstillingen av kjøretøyparken skal fortsette er at det etableres tilstrekkelig med offentlig tilgjengelig hurtiglading i Oslo. Hurtiglading vil være et nødvendig supplement til hjemmelading. Særlig aktører innen vare- og nyttetransport melder om at de har behov for å hurtiglade i løpet av arbeidsdagen i tillegg til hjemmelading over natt. Hurtiglading vil også være nødvendig for de aktørene som kommer til Oslo fra andre byer og har lengre kjøreavstander. Mange i Oslo har heller ikke egen parkeringsplass og vil derfor ha et større behov for offentlig tilgjengelig hurtiglading enn andre.

Flere pågående prosjekter i Oslo kommune viser at tilgjengelig egnet areal er den største utfordringen for å etablere hurtigladere i Oslo.

Hafslund Rådgivning har, på vegne av Klimaetaten i Oslo kommune gjennomført en utredning som søker å estimere fremtidig behov og innretning på fremtidig hurtigladeinfrastruktur i Oslo mot 2030, anslå arealomfanget infrastrukturen vil beslaglegge, og samtidig drøfte hvordan arealene mest effektivt kan innrettes. Utredningen er ment som et kunnskapsgrunnlag som kan brukes inn i kommunens arbeid med å prioritere areal til å etablere hurtigladere.

Les mer