Tungtransporten står for en fjerdedel av utslippene fra veitrafikken og 13 prosent av de totale utslippene i Oslo. I 2020 vedtok derfor bystyret at kommunen sammen med transportnæringen skulle gjøre Oslo til en foregangsby for utslippsfri tungtransport. Siden den gang har Oslo kommune jobbet målrettet med virkemidler for å få i gang utskiftning til el-, hydrogen- og biogass i tungtransporten. Vi har blant annet sikret fritak for nullutslipp og biogass i bomringen til minst 2027, krevd utslippsfri transport i våre anskaffelser og etablert og støttet lade- og fylleinfrastruktur.  

Og resultatet? I 2020 var nybilsalget av el- og biogasslastebiler på 5 prosent. I oktober 2022 var andelen på 60 prosent, noe som er et historisk høyt nivå.  Samlet for året kjører hver fjerde nye lastebil i Oslo utslippsfritt.

Dette viser at transportbransjen i Oslo nå er blant de beste i verden på utslippsfri tungtransport, og det er grunn til å tro at det målrettede arbeidet har bidratt til dette, sier Petter Christiansen som er prosjektleder for foregangsbyprosjektet i Klimaetaten.

bilde av Petter Christiansen

Petter Christiansen, prosjektleder for foregangsby-prosjektet.

Slik har Oslo fått det til

Sommeren 2020 fikk Klimaetaten i Oslo kommune innvilget støtte på 4,275 millioner kroner fra Klimasats til å starte opp prosjektet «Foregangsby for utslippsfri tungtransport». Disse midlene har vært avgjørende for å nå de gode resultatene, og et godt eksempel på hvordan ordningen kan være utløsende for store utslippskutt i kommunene. Derfor er det både bra og viktig at Klimasats har blitt videreført i statsbudsjettet for 2023.  

– Tidligere var det få iverksatte tiltak for å redusere utslipp fra denne sektoren. For å finne riktige tiltak, ble aktører fra hele verdikjeden samlet for å dele innsikt i barrierer og muligheter, forklarer klimarådgiver i Klimaetaten, Margrethe Lunder.

I tillegg jobbet Klimaetaten for samtidighet i tilbud og etterspørsel etter utslippsfrie kjøretøy og drivstoff. Slik får også de første lastebilene et sted å lade og fylle hydrogen og biogass. I løpet av perioden har Oslo kommune analysert og iverksatt virkemidler som legger til rette for omstillingen og premiere aktører som er tidlig ute med å skaffe el-, hydrogen- og biogasslastebiler. 

bilde av Margrethe Lunder

Margrethe Lunder i Kimaetaten.

Hva konkret er satt i gang

Prioritering i bomringen 

Fritak for tunge kjøretøy på biogass i bomringen ble innført i Oslo 1. september 2022. Samtidig ble det vedtatt at alle tunge kjøretøy på el, hydrogen eller biogass får fritak i bomringen til tidligst ut 2027. Dette sikrer forutsigbarhet som transportbransjen har etterspurt.   

Anskaffelser 

Oslo kommune stiller krav til nullutslipp og biogasskjøretøy i alle sine transportanskaffelser fra 2025. Allerede nå stilles kravet dersom tre aktører kan tilby nullutslipp- eller biogasskjøretøy. Hvis ikke benyttes klima som tildelingskriterium. Prosjektet har prioritert å formidle Oslo kommunes klimakrav til transport og anskaffelser til næringslivet gjennom hele prosjektperioden.  

Etablering av lade- og fylleinfrastruktur 

Våre kartlegginger har vist at tilgang på hurtiglading tilrettelagt for tunge kjøretøy er en av de største barrierene for å anskaffe elektriske lastebiler i Oslo. Derfor har kommunen tatt initiativ til å få på plass mer lading, samt fylling av biogass og hydrogen for dette segmentet fremover.  

 

Sommeren 2022 ble de første offentlige hurtigladerne for tunge kjøretøy etablert på Filipstad i Oslo på bestilling av Oslo kommune. Dette er de første av flere hurtigladestasjoner som vil etableres framover på bakgrunn av bevilgninger i kommunebudsjettet. Tidlig 2023 blir det blant annet etablert en større ladestasjon for tunge kjøretøy på Grønlikaia. 

Fullskala stasjon med tilbud av hydrogen til tunge kjøretøy og taxi er under utbygging på Kjelsrud i Oslo. Sommeren 2022 ble den åpnet med et midlertidig tilbud til lette kjøretøy. Stasjonen skal på sikt også etablere lading for tunge kjøretøy.  

Klimaetaten har bidratt med juridisk vurdering i prosessen med å få til raskere byggesaksbehandling av ladeinfrastruktur i kommunen.   

Tidlig 2023 skal det etableres energistasjon med biogass og hurtiglading på Ryen i Oslo. 

Støtteordninger

  • I september 2022 lanserte Oslo kommune, gjennom Klima- og energifondet, en ny tilskuddsordning for store offentlig tilgjengelige ladehuber. Det gis tilskudd på opptil 15 millioner pr. ladehub og tilskuddet dekker inntil 80 prosent av etableringskostnadene.  
  • I juni 2022 lanserte Oslo kommune, gjennom Klima- og energifondet, en tilskuddsordning for biogassfyllestasjoner i Oslo. Ordningen kom som en substitutt for at Enova sluttet å gi støtte til biogassfyllestasjoner.   
  • I september 2021 lanserte Oslo kommune en mindre tilskuddsordning i Klima og Energi-fondet for lading av lastebil og buss. Tilskuddsordningen kan benyttes av bedrifter til å etablere lading på eget område. En slik ordning har vært svært etterspurt av transportbransjen.   

Kommunikasjon

Dialog med næringslivet har vært en viktig suksessfaktor for å få innsikt i barrierer og for å kunne få på plass de riktige virkemidlene for omstilling. Vi har også jobbet aktivt for at kommunikasjon om virkemidlene og erfaringer fra aktører har nådd ut til bransjen. Dette er blant annet gjort gjennom en kampanje der vi har opprettet nettsiden fossilfrilastebil.no, hatt annonser og saker i bransjemedia. Det har også blitt arrangert ulike møteplasser.  

 

Resultater

I oktober var hele 60 prosent av nyregistrerte lastebiler over 16 tonn elektriske eller biogasslastebiler. Hittil i 2022 er 34 prosent av tunge kjøretøy over 3,5 tonn registrert i Oslo på el eller biogass, og 24 prosent av lastebilene over 16 tonn. I 2020 var kun 4 prosent av nyregistrerte tunge kjøretøy (over 3,5 tonn) elektrisk eller biogass.

– Dette viser hvor stor økningen i salgstallene for lastebiler på el og biogass har vært, og at utslippsfri tungtransport for alvor har gjort sitt inntog i hovedstaden. Vi ser frem til fortsettelsen, sier klimarådgiver Margrethe Lunder. 

På denne nettsiden presenterer Klimaetaten status for nybilsalget av lastebiler fordelt på drivstoff. 


Kontaktperson
Margrethe Lunder
Klimarådgiver
Klimaetaten i Oslo kommune

 

Les også: Nå kan alle elektriske lastebiler lade på Filipstad