Tungtransport står for en fjerdedel av klimagassutslippene fra veitrafikken i Oslo. Skal disse kuttes, må flere tunge kjøretøy være elektriske. Oslo mangler offentlig hurtiglading for mange av de tunge elektriske kjøretøyene, og transportbedriftene i Oslo oppgir at manglende lademuligheter er en av de aller største barrierene for omstilling til elektriske kjøretøy.

Dermed er utbygging av offentlig tilgjengelig hurtiglading avgjørende. 7 prosent av nye lastebiler solgt i Oslo i 2022 er elektriske. Selv om dette er den høyeste andelen i landet, er det likevel nødvendig med forsterkede virkemidler dersom Oslo skal nå klimamålene innen 2030.

Bedrifter som må ut på veien kan ikke bruke dagen på å stå i ladekø sammen med vanlige elbilister.

bilde av Sirin Stav

Byråd for miljø- og samferdsel, Sirin Stav.

– Skal tungtransporten bli elektrisk, trenger bilene hurtiglading. Det mangler de i dag, og derfor vil Oslo kommune gi støtte til utbygging av ladestasjoner. Dagens hurtigladestasjoner er ikke tilpasset tunge kjøretøy, verken når det gjelder størrelse eller utforming. Bedrifter som må ut på veien kan heller ikke bruke dagen på å stå i ladekø sammen med vanlige elbilister, sier byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav.

– Vi må få fart på omstillingen i tungtransporten, og med denne støtteordningen dekker vi en stor del av investeringen for de som vil sørge for offentlig hurtiglading for tunge kjøretøy, legger hun til.

 

Kommunen dekker opptil 80 prosent av investeringskostnadene

Ordningen innrettes som en konkurransebasert tilskuddsordning. Tilskuddssatsen blir på maksimalt 80 prosent av kostnadene og 15 millioner kroner per lokasjon. Søkerne søker selv om tilskuddssummen som er utløsende for at de etablerer ladestasjonen. Søknader vil blant annet vurderes ut ifra kriterier som kostnadseffektivitet og at stasjonene plasseres i nærhet til hovedveiene. Størrelsen på stasjonen vil også bli tillagt betydelig vekt.

 

 

– Ved å bruke støttebeløpet i kroner delt på antall kjøretøy som kan hurtiglade samtidig sikrer vi at vi støtter de mest kostnadseffektive prosjektene. Det gir i tillegg et insentiv for å etablere flere ladepunkter å fordele kostnadene på, forteller mobilitetsrådgiver i Klimaetaten, Petter N. Christiansen.

Klimaetaten lanserte høsten 2021 en tilskuddsordning for lading av lastebil og buss.

Dette tilskuddet er på maksimalt 1 million kroner, og ordningen har ført til utbygging av hurtigladere hos bedrifter, men i hovedsak til egne biler, ikke offentlig tilgjengelige ladestasjoner.

 

 

– For å stimulere til økt utbygging av offentlig hurtiglading ville vi opprette en tilskuddsordning for dette. Da kan transportørene både få støtte til lading i bedriften og kunne hurtiglade offentlig underveis i arbeidsdagen. Denne kombinasjonen er for mange avgjørende for at de kan ta steget over til utslippsfri tungtransport, legger Christiansen til.

 

 

bilde av Petter N. Christiansen

Petter N. Christiansen i Klimaetaten

 

Les mer om ordningen her!

Konkurransen vil ha to søknadsfrister: 1. desember og 1. mars. Dersom en søknad ikke får tilsagn etter den første søknadsfristen, har søker anledning til å levere samme søknad til søknadsfristen i mars.

Om offentlig hurtiglading for tunge kjøretøy

Det stilles følgende minimumskrav til ladestasjonene:

  • Minst to ladepunkter for tunge kjøretøy med hastighet på minimum 150 kW hver. Ladepunktene skal være klargjort for minst 350 kW.
  • Ladestasjonen må etableres i Oslo.
  • Driftsstart skal være senest ett år etter tilsagnsdato.
  • Ladestasjonen skal være døgnåpen og ha en stasjonstilgjengelighet på minimum 97 prosent på årlig basis.
  • Stasjonen skal som minimum oppføres med fossilfri anleggsdrift.
  • Det skal legges ved en skisse som sikrer trygg trafikkavvikling inne på eiendommen og trafikksikker av- og påkjøring.
  • Skal profileres som energistasjon som tilbyr fornybare drivstoff.