Næring for klima-nettverket skal skape en arena for dialog og samarbeid mellom kommunen og næringslivet om å nå klimamålene, og å mobilisere næringsliv og andre virksomheter til aktivt å bidra til å nå Oslos klimamål mot 2030 i tråd med klimastrategien.

Dette skal gjøres både ved at medlemmene i nettverket forplikter seg til å redusere klimagassutslipp fra egen virksomhet, og at de gjennom innovasjon og kjøp av tjenester fremmer klimavennlige løsninger utenfor egen virksomhet. Medlemmene i nettverket deltar i en rekke ulike møteplasser med kommunen.

Her kan du lese mer om Næring for klima og hvordan bli medlem. 

Hva forventes av medlemmene i Næring for klima?

Medlemsbedrifter i Næring for klima forventes å jobbe aktivt med å redusere sine utslipp av klimagasser, og å jobbe for å ha gode styringssystemer for klimaledelse. Forventningene under oppsummerer noen beste praksis-punkter for klimaledelse som vi anbefaler medlemmene i nettverket å jobbe for:

- at klimaarbeidet er forankret i virksomhetens strategi
- at bedriften er miljøsertifisert 
- at bedriften fører utslippsregnskap og har kvantifisert målene for utslippsreduksjon 
- at bedriften stiller klima- og miljøkrav til leverandører 
- at bedriften rapporterer årlig på disse punktene til Næring for klima 

Felles møteplasser

Toppledersamlingen er det årlige høydepunktet i Næring for klima. Her møtes ledere fra virksomhetene for å få oppdatering på kommunens arbeid fra byrådet, diskutere relevante problemstillinger med andre ledere, og gi innspill til kommunen. Toppledersamlingen arrangeres normalt på høsten.

I nettverksmøter inviteres hele nettverket til fellesmøter med plenumsdel og parallellsesjoner innen ulike temaer. Normalt gjennomføres ett nettverksmøte på våren og ett nettverksmøte på høsten.

Sammen med våre samarbeidspartnere inviterer vi til webinarer og frokostmøter innen ulike temaer. Vi har også egne møter og kurs for partnere i Næring for klima, og de har også mulighet til å delta i noen av møtene hos vårt søsternettverk Klimapartnere.

I tillegg arrangeres samarbeidsmøter i våre fagfora.

Fagfora innen utvalgte fagfelt

I tillegg til fellesmøtene har nettverket flere fagfora som tar for seg relevante problemstillinger innenfor spesifikke sektorer eller temaer. Fagforaene er opprettet for å samle interesserte aktører fra kommunen og næringslivet, for sammen å gå i dybden og diskutere muligheter, barrierer og løsninger innen spesifikke fagfelt.

Her deltar faste kontaktpersoner fra medlemsbedriftene som har meldt seg inn i det enkelte fagforumet. I tillegg er det alltid åpent for andre medlemmer som ønsker å delta i fagforumsmøtene på temabasis, og informasjon om møtene sendes til alle virksomhetenes hovedkontakter for nettverket. Møtene gjennomføres ofte som frokostmøter, og noen ganger som webinarer.

Fagforaene er:  

  • Vare- og nyttetransport
  • Energi  
  • Bygg og anlegg  
  • Klimatilpasning
  • Sirkulære løsninger

Fagforaene vare- og nyttetransport og energi er våre mest aktive foraer. Vi holder møter også innen de øvrige fagfeltene, men ikke like jevnlig.

Medlemsvirksomheter kan melde inn egne kontaktpersoner til fagforumene gjennom å sende oss en epost.

Fagforum vare- og nyttetransport

Transport står for nesten halvparten av klimagassutslippene i Oslo. En av de største utfordringene vi må løse for å nå målet om å redusere klimagassutslippene med 95 % innen 2030 er å gjøre vare- og nyttetransporten utslippsfri – og da særlig tungtransporten. Gjennom dette fagforumet tar vi tak i de utfordringene som transportbransjen står overfor i det grønne skiftet. Vi jobber særlig med to retninger; elektrifisering og effektivisering av transporten.

Medlemmene i fagforumet representerer hele verdikjeden for transport, alt fra drivstoffprodusenter, ladeoperatører, energistasjoner og transportbedrifter, til håndverkere, vareeiere og innkjøpere av transportløsninger. I tillegg er god og tett dialog med kjøretøyprodusenter viktig. Alle må trekke i samme retning dersom vi skal nå klimamålene.

Fra kommunen er Bymiljøetaten og Utviklings- og kompetanseetaten (anskaffelser) faste deltakere i tillegg til Klimaetaten.

Fagforum energi

Oslos klimamål krever en omlegging fra fossil til fornybar energibruk, og en energiforsyning tilpasset nullutslippsbyen. Elektrifisering av tungtransport, bygge- og anleggsplasser og havnevirksomhet er effektkrevende, og vi trenger løsninger som sikrer at vi har tilstrekkelig energi og effekt for å klare denne omstillingen. Et robust og fleksibelt energisystem er en forutsetning for at vi skal nå klimamålene til rett tid, samtidig som vi sikrer gode betingelser for næringsliv og befolkning.

Oslo kommune har satt i gang en satsning på energi for å sikre at energiforsyningen i Oslo er tilpasset nullutslippsbyen i 2030. På toppledersamlingen 2023 ble fagforum energi lansert i Næring for klima, som det sentrale samarbeidsforumet med næringslivet i arbeidet med energisatsingen.

Sammen med næringslivet ønsker vi å fokusere på å øke energieffektiviseringen, redusere effekttopper og unytte fjernvarmen, slik at den best mulig kan avlaste strømnettet. I tillegg ønsker kommunen å legge til rette for mer lokal energiproduksjon her i Oslo, på tak og andre bygde arealer, slik at vi kan bidra til å redusere behovet for å bygge ned natur andre sted. På møtene i fagforumet viser medlemmer frem sine satsninger, og vi presenterer kommunens arbeid.

Fagforum bygg og anlegg

Bygg står for nesten 40% av verdens klimagassutslipp. Utslipp fra materialer, energibruk i byggene, samt utslipp og avfall fra anleggsarbeid er store bidragsytere i denne sammenhengen. I fagforum for bygg og anlegg samarbeider vi om disse utfordringene for at både vi og næringen skal omstille oss i takt med Oslo sine klimamål. Fagforumet tar opp problemstillinger knyttet til utslipp fra bygge- og anleggsvirksomhet og materialbruk i bygg.

Fagforumet samler offentlige og private utbyggere, rådgivningsselskaper, leverandører og andre bedrifter som ønsker å bidra i utviklingen av bransjen. Fagforumet har også tett dialog med andre relevante etater som Plan- og bygningsetaten, Bymiljøetaten, Klimaetaten, Renovasjons- og gjenvinningsetaten, og Utviklings- og kompetanseetaten.

Fagforum klimatilpasning

Oslo har gjennom sin klimastrategi mål om å bli en klimarobust by. Oslos evne til å tåle klimaendringer skal styrkes frem mot 2030, og byen skal utvikles slik at den er rustet for de endringene som forventes frem mot 2100. Oslo erfarer allerede mer intense nedbørshendelser, lengre perioder med nedbør og mer vinternedbør som kommer som regn. Hetebølger og tørkeperioder forventes også å opptre hyppigere fremover. Oslo må derfor tilpasse seg et endret klima gjennom å utvikle en mer robust by og etablere løsninger for å håndtere ekstremvær. Dette er for eksempel overvannsløsninger.

Næring for klima etablerte våren 2021 et fagforum for klimatilpasning. Det var ønskelig med dialog- og samarbeidsarenaer mellom kommunen og ulike deler av næringslivet i Oslo innen klimatilpasning, fysisk klimarisiko og overvann. Ved at planleggere, utbyggere og leverandører kjenner godt til kommunens krav og kan komme med innspill til klimatilpasningsarbeid vil informasjonen til innbyggere som skal implementere løsninger bli enklere og mer samordnet. Fagforumet er en arena for å bidra til dette. Her trekkes det inn kompetanse fra flere av kommunens etater, særlig Klimaetaten, Plan- og bygningsetaten, Vann- og avløpsetaten og Bymiljøetaten.

Fagforum sirkulære løsninger

Overgangen til en sirkulær økonomi er viktig for at vi i fremtiden skal legge mindre press på jordens ressurser og for at vi skal klare å nå klimamålene. Det vil kreve stor omstillingsevne fra næringslivet å tilpasse seg denne overgangen, både på produksjons-, forbruks- og avfallssiden.

Oslo har mål om å kutte de direkte utslippene fra avfallsforbrenning og å betydelig redusere indirekte utslipp innen 2030, som gir forventninger om en endring i næringslivets forbruk. Fagforumet er derfor relevant for mange, og målgruppen er både bedrifter som fasiliterer omstillingen (for eksempel innen avfallshåndtering eller bygg- og anlegg), og bedrifter som trenger å få kunnskap om sirkulære løsninger for sin virksomhet.

I fagforumet deltar også relevante etater fra kommunen, som særlig er Bymiljøetaten, Renovasjons- og gjenvinningsetaten, Utviklings- og kompetanseetaten (anskaffelser) og Klimaetaten.