Vi står på terskelen av et nytt tiår der verden må redusere utslippene drastisk for å ha håp om å nå målene i Paris-avtalen. I Oslo svarer vi på utfordringen gjennom en ny klimastrategi som viser retning mot null utslipp i 2030. Næringslivet vil spille en avgjørende rolle i klimaarbeidet fremover.

Det er nesten ti år siden Næring for klima ble opprettet. Gjennom denne tiden har alvoret i klimakrisen blitt stadig mer tydelig. I Oslo har det lenge vært tverrpolitisk enighet om byens klimamål, og både i kommunen og i næringslivet har vi kommet langt i klimaarbeidet gjennom det siste tiåret. Samtidig skal Oslos utslipp reduseres til tilnærmet null i løpet av det kommende tiåret. Det stiller nye krav til kommunen, til innbyggere og akademia, og til næringslivet.

Det er derfor naturlig å utvikle Næring for klima-nettverket for best mulig å kunne bidra til byens klimamål. Både direkte tilbakemeldinger fra medlemsvirksomheter og spørreundersøkelsen i nettverket fra 2018 har gitt viktige innspill.

Programkomitéen for nettverket, som består av ASKO, Asplan Viak, Multiconsult, Selvaag Eiendom og UiO, har også deltatt i arbeidet med å definere veien videre. Basert på arbeidet beskrevet over har byråd for miljø og samferdsel lagt frem en byrådssak som meisler ut videre retning for nettverket. Under følger en oppsummering av saken, og lenke til saken ligger nederst.

Nye medlemskriterier i Næring for klima

Oppdatert formål for nettverket

Formålet for Næring for klima er justert til følgende:

«Formålet med nettverket er å skape en arena for dialog og samarbeid mellom kommunen og næringslivet om å nå klimamålene, og å mobilisere næringsliv og andre virksomheter til aktivt å bidra til å nå Oslos klimamål mot 2030 i tråd med klimastrategien. Dette skal gjøres både ved at medlemmene i nettverket forplikter seg til å redusere klimagassutslipp fra egen virksomhet, og at de gjennom innovasjon og kjøp av tjenester fremmer klimavennlige løsninger utenfor egen virksomhet.»

I nytt formål defineres nettverket tydeligere som en arena for dialog og samarbeid, og det fremkommer tydeligere at medlemmene forventes å aktivt bidra til å nå Oslos klimamål gjennom å redusere egne utslipp og fremme klimavennlige løsninger utover egen virksomhet. Dette er også i tråd med teksten i klimakontrakten som signeres ved opptak til nettverket.

Tydeligere medlemskriterier i tråd med klimakontrakten

Virksomheter blir medlemmer i Næring for klima gjennom å signere en klimakontrakt med byråd for miljø og samferdsel. Klimakontrakten operasjonaliseres nå i et sett med medlemskriterier som tydeliggjør hva medlemmene forplikter seg til ved å signere klimaavtalen. Kriteriene er hentet fra teksten i klimakontrakten, og tydeliggjør at medlemskap i nettverket innebærer forankring i ledelsen, arbeid med klimatiltak og deltakelse i noen av nettverkets aktiviteter.

  • Intensjon: Bedriften støtter Oslos klimamål og vil arbeide aktivt for utslippsreduksjon hos seg selv og andre i henhold til klimakontrakten.
  • Geografisk relevans: Bedriften må ha virksomhet i Oslo eller indre deler av Stor-Oslo. Bedrifter fra hele Osloregionen kan søke opptak hvis de har eller har planer for virksomhet i Oslo.
  • Lederforankring: Bedriftens klimaarbeid og medlemskap i Næring for klima må være forankret i toppledelsen, synliggjort gjennom at toppleder eller dennes stedfortreder signerer klimakontrakten samt prioriterer deltakelse på toppledermøter.
  • Handling: Bedriften må ha gjennomført eller lagt planer for gjennomføring av tiltak for å redusere klimagassutslipp.
  • Rapportering: Bedriften må årlig fylle ut og levere årsrapport til Næring for klima
  • Deltakelse: Bedriften prioriterer deltakelse på minst ett møte i nettverket årlig.

Forventninger til arbeid med å redusere klimagassutslipp

Medlemskriteriene skal være inkluderende og legger en relativt lav list for deltakelse. Samtidig er det også utarbeidet et sett med forventninger som medlemsbedrifter anbefales å jobbe mot. Forventningene gir en beskrivelse av noen beste praksis-punkter for klimaledelse. Dette inkluderer blant annet

  • at klimaarbeidet er forankret i virksomhetens strategi
  • at bedriften er miljøsertifisert
  • at bedriften fører utslippsregnskap og har kvantifisert målene for utslippsreduksjon
  • at bedriften stiller klima- og miljøkrav til leverandører.

Vi ønsker også at medlemsbedriftene deltar aktivt i nettverket gjennom møter og fremtidige felles initiativer. Tydelige forventninger gir retning for bedrifter i startgropen av sitt klimaarbeid, og anerkjenner samtidig de som allerede har kommet langt. Forventningene vil ikke være like relevante for alle medlemmer i nettverket, og tilpasninger vil måtte gjøres for organisasjoner, oppstartsbedrifter o.l.

Ny organisasjonsmodell skal ivareta både nybegynnere og de drevne

Næring for klima skal være et nettverk både for bedrifter i startgropen av sitt klimaarbeid, og for bedrifter som har mange års erfaring med god klimaledelse. Gjennom det neste året vil vi jobbe med en organisasjonsmodell som bedre ivaretar begge segmenter av medlemsmassen. Modellen skal utformes gjennom 2020, og vil innebære et skille mellom lavterskel medlemskap og fullt partnerskap for de av medlemmene som i stor grad oppfyller forventningene nevnt over. En partnerskapsmodell vil være mer forpliktende og stille høyere krav, og vil ligne mer på Klimapartnere-nettverket som mange av nettverkets medlemmer allerede er partnere hos i andre fylker. Mens medlemskap som før vil involvere bredden i Oslos næringsliv i kommunens klimaarbeid, vil partnerskapet gi et bedre tilbud til de av våre medlemmer som nå har kommet langt i sitt arbeid med klimaledelse. Medlemmene i nettverket vil involveres i det videre arbeidet med en slik modell.

Les også: Klimabudsjettet 2020: De viktigste tallene

Møteplass mellom kommunen og næringslivet

Næring for klima vil fortsatt organiseres av Klimaetaten, men fremover vil andre relevante deler av kommunen i større grad involveres i nettverkets prosesser og fora. På denne måten skal nettverket være en bredere plattform for dialog mellom kommunen og næringslivet, og det skal knyttes tettere koblinger mellom Næring for klima og kommunens øvrige virkemidler for å fremme klimavennlig næringsutvikling. Representanter for øvrige byrådsavdelinger inviteres også med i nettverkets programkomité fremover.

Endringene beskrevet ovenfor gjennomføres for å sikre at Næring for klima ikke bare er en relevant, men en avgjørende plattform for samarbeid for å nå Oslos klimamål frem mot 2030. Vi i Klimaetaten ser frem til en spennende vei videre!

Se byrådssaken for videre informasjon.