Dette skyldes i hovedsak økte utslipp fra bygge- og anleggsplasser.  Større andel elbiler bidro til å dempe økningen. Samtidig sank utslippene fra oppvarming av bygg markert.

Statistikken er forbedret med en ny metodisk tilnærming for flere av utslippssektorene. Utslippsnivået har økt for alle år, unntatt 2013, sammenlignet med forrige publisering. Selv om den nye statistikken viser en mer stabil utvikling fra 2009 til 2018, er det fortsatt usikkerhet i tallene. Dette gjelder spesielt utslipp fra annen mobil forbrenning. 

Hovedresultater for Oslos totale klimagassutslipp

 • Totale klimagassutslipp fra Oslo har økt med 2,9 prosent fra 2017 til 2018. I 2018 var utslippene på 1,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter.  
 • Økningen i utslipp skyldes i hovedsak økt aktivitet og bruk av anleggsdiesel på bygg- og anleggsplasser i byen, og en redusert innblanding av biodrivstoff i veitrafikken, sammenlignet med 2017. Større elbilandel for personbiler og færre kjørte kilometer bidrar til å dempe utslippsøkningen i veitrafikk.  Dersom innblandingen av biodrivstoff hadde vært lik i 2017 og 2018 hadde utslippene fra veitrafikken gått ned.
 • Utslipp fra oppvarming av bygg har gått kraftig ned (22 prosent). Oslo kommune har gitt støtte til utfasing av oljefyring og det har vært varslet et forbud mot fossil oljefyring. Forbudet trådte i kraft 1. januar 2020.   
graf, sektorfordelte utslipp er år

På grunn av metodeendringer har utslippsnivået økt for alle år i tidsserien, unntatt 2013, sammenlignet med forrige publisering. Endringene har spesielt store utslag for utslippssektoren annen mobil forbrenning (anleggsdiesel), hvor en større andel av de nasjonale utslippene er fordelt til kommuner. Metodeendringen er gjort for alle år i tidsserien.  

Til sammenligning gikk de nasjonale klimagassutslippene ned med 0,9 prosent fra 2017 til 2018. Den største bidragsyteren var reduksjon i utslipp av HFK-gasser, som ikke er inkludert i det kommunale utslippsregnskapet. Dette oppveier en økning i utslipp fra veitrafikk på 2,8 prosent og fra annen mobil forbrenning (anleggsdiesel) på 9,3 prosent. 

Hovedresultater for Oslos klimagassutslipp per utslippssektor

 • Utslippene fra veitrafikk er redusert årlig i perioden 2009 til 2017, men gått opp igjen med 1,8 prosent i 2018. I 2018 var utslippene fra veitrafikk 47 prosent av de totale utslippene i Oslo. Fra personbiler sank utslippene med 1,4 prosent. Fra varebiler, tunge kjøretøy og busser økte utslippene med henholdsvis 4, 7 og 3 prosent. Totalt sett gikk trafikkarbeidet ned med 0,4 prosent.
 • Personbiler er den største utslippskilden fra veitrafikk, etterfulgt av tunge kjøretøy og varebiler. El-andelen for kjørte kilometer av personbiler økte fra 7 prosent i 2017 til 11 prosent i 2018. Det bemerkes at dette er tall fra en modellberegning, og at tallene kan være annerledes i virkeligheten. 82 prosent av kjøring i kommunen hadde sitt opphav i Oslo. Omkringliggende kommuner som Bærum, Lillestrøm og Nordre Follo stod for henholdsvis 6, 3 og 3 prosent 
lastebiler, flerfeltsvei, trafikk
 • Utslippene fra annen mobil forbrenning har gått opp med 19 prosent fra 2017 til 2018. Dette viser en økning i aktivitet og bruk av anleggsdiesel i bygg- og anleggsdrift. Utslippsposten har fått et kraftig hopp, sammenlignet med tidligere tall, som skyldes en metodisk endring. Mer av de nasjonale utslippene er fordelt til kommuner, basert på salg til videreforhandlere og en fordelingsnøkkel av hvor pumpestasjoner for anleggsdiesel befinner seg og befolkningstall. Det er usikkerhet knyttet til denne utslippssektoren.  
graf, utslipp fra annen mobil forbrenning
 • Utslippene fra oppvarming er redusert med hele 21,6 prosent fra 2017 til 2018. Nedgangen på over 21 000 tonn CO2-ekvivalenter er i hovedsak knyttet til mindre forbrenning av ulike petroleumsprodukter til oppvarming av næringsbygg og husholdninger, og er en naturlig konsekvens av forbudet mot fossil oljefyring fra 1.1.2020Det har vært en metodeendring i beregning av utslippene fra fossil oppvarming, som innebærer at salg av petroleumsprodukter som tidligere ble tilskrevet lokasjonen hos videreforhandlere, nå er blitt fordelt videre til flere kommuner, basert på informasjon om nedslagsfeltet til de ulike videreforhandlerne. 
 • Utslippene fra avfallsforbrenning og energiforsyning har gått opp med om lag 2 prosent. Dette skyldes både økt bruk av fossile energikilder i avfallsforbrenning og som spisslast i fjernvarmeproduksjon.  
 • Utslippene fra avfall og avløp er kraftig nedjustert for alle år, sammenlignet med forrige publisering. Dette skyldes at utslippene fra deponi er fjernet fra denne publiseringen. Utslippene fra de resterende utslippskildene – avløp og biologisk behandling av avfall – har gått ned med 5,4 prosent fra 2017 til 2018. 
Se de kommunefordelte utslippstallene her!

 • Miljødirektoratet publiserer oppdatert og forbedret klimagasstatistikk på kommunenivå én gang årlig. Statistikken er oppdatert med siste tilgjengelige kunnskapsgrunnlag, metode og data for årene 2009-2018.  
 • Statistikken gir en oversikt over hva som gir utslipp av klimagasser i kommunene, hvor store utslippene er og hvordan utviklingen går. Statistikken omfatter utslipp fra ni sektorer, fordelt på 35 kilder tilbake til 2009.  
 • Statistikken er et viktig kunnskapsgrunnlag som Oslo kommune bruker aktivt gjennom klimabudsjettet for å planlegge og prioritere klimatiltak. Derfor er Oslo kommune en pådriver for at Miljødirektoratet skal fortsette metodeutviklingen for å redusere usikkerhet i tallene. 
 • Neste publisering av statistikken er i 2021, og det kan forventes endring i tallene også i neste publisering som følge av metodeforbedringer.  
 • Utslippssektoren sjøfart omfatter utslipp differensiert på ulike typer skip. I 2018 var det totale utslippet omtrent 40 000 tonn CO2-ekvivalenter. Utslipp fra sjøfart har økt med 3,4 prosent fra 2017 til 2018. Økte utslipp kan delvis (~ 800 tonn) skyldes Oslo havns opprettelse av ny containerrute mellom Oslo og Baltikum for å få mer gods fra vei til sjø. 
 • Utslippene fra industri, olje og gass har hatt en liten økning fra 2017 til 2018 med 5 prosentDet er blitt gjort en metodeendring i statistikkennoe som resulterer i at utslippene fra sektoren er seks ganger høyere for hele tidsserien siden forrige publisering 
 • Oslo er i statistikken tildelt neglisjerbare 0,2 tonn CO2-ekvivalenter fra luftfart i 2018, knyttet til helikoptere.  

Mer om trafikkarbeid og innblanding av biodrivstoff i veitrafikk

 • Basert på ulike kilder gikk trafikken ned fra 2017 til 2018. Ifølge veitrafikkindeksen for Oslo var denne trafikknedgangen på 1,8 prosent – mens den i byindeksen for Oslo og Akershus var estimert til 2,6 prosent for lette biler i Oslo og Akershus. Antall passeringer over bomringen var 3,5 prosent lavere i 2018 enn i 2017. Selv om trafikken gikk ned i perioden trenger ikke dette å gjenspeiles i statistikken da antall kjøretøykilometer i statistikken er basert på en modellberegning.
graf, utslipp fra veitrafikk i Oslo

Utslipp fra veitrafikk i Oslo

Utslipp fra veitrafikk

 • Det er antatt at redusert innblanding av biodrivstoff i drivstoff omsatt til veitrafikken i Norge står for en stor del av utslippsøkningen. I 2017 ble det omsatt 16 prosent biodrivstoff av alt flytende drivstoff omsatt til veitrafikken. I 2018 var dette tallet 12 prosent. I 2019 var innblandingen av biodrivstoff igjen høy, med 17 prosent. Slik sett var 2018 er unormalt år.  
 • Klimaetatens analyse av endringen fra 2017 til 2018 viser at, hvis vi ser bort fra effekten av innblandet biodrivstoff, ville utslipp fra personbil, varebil og buss gått ned, som følge av høyere elbilandel og redusert kjøring. For tunge kjøretøy står «biodrivstoff-effekten» for om lag 80 prosent av økningen av utslipp.

 

Denne artikkelen ble oppdatert 22. juni, på bakgrunn av justerte utslippstall fra Miljødirektoratet. De viste bl.a. at utslippene i Oslo økte med 2,9 prosent i 2018, ikke 5 prosent, som vi skrev i den første versjonen.