Skip to content

#KlimaOslo

2.6 Measures in the 2022–2025 Climate Budget

The Norwegian Climate Agency has sought to determine the magnitude of emission reductions which could result from the measures in the Climate Budget. The method and assumptions used to calculate…

Sammendrag – mobilitet

Oslo kommune har vedtatt ambisiøse mål for klimaarbeidet lokalt, som også inkluderer mobile kilder. Kommunens mål for egne kjøretøy og maskiner har vært at de skal være «nullutslippskjøretøy» (drevet av…

Sammendrag – Bærekraftig og redusert forbruk

Dette er et av de første systematiske forsøkene på å bruke innkjøpsdata direkte fra en kommunes fakturasystem til å beregne klimagassutslipp fra innkjøpte varer. Det er utviklet kalkulatorer som beregner…

2 Framskrivning av utslipp og beregning av tiltakseffekter

2.1 Framskrivning av utslipp til 2030 Oslos klimabudsjett tar utgangspunkt i Miljødirektoratet sitt klimagassregnskap på kommunenivå (Miljødirektoratet, 2021a), som dekker årene 2009-2019. En kort beskrivelse av utvikling i klimagassutslipp i…

Bakgrunn og vurderinger

Bakgrunn Skatteetaten har, i samarbeid med Statens vegvesen, utarbeidet Konseptvalgutredning (KVU) for et nytt system for veibruksavgift og bompenger. Skatteetaten har lagt KVUen ut på høring med høringsfrist 01.02.2023. Vi…

2. Utvikling i klimagassutslippene i Oslo fra 2009 til 2020

Miljødirektoratets kommunefordelte klimagassregnskap (Miljødirektoratet, 2022a) ligger til grunn for utarbeidelsen av klimabudsjettet. Siste publisering gjelder for årene 2009-2020. Klimagassregnskapet er fordelt på 9 utslippssektorer og 45 utslippskilder og viser utslipp…

Summary – toolbox

The starting point New policies have led to the gradual phasing in of electric vans in Oslo. However, heavier vans are still lagging behind, and even less progress has been…