Denne rapporten gir anslag på trafikkarbeid og CO2-utslipp fra vare- og lastebiler i 2020 og ulike scenarioer for 2030, innenfor Oslo kommune. Arbeidet er utført på oppdrag for Klimaetaten i Oslo kommune.

Bakgrunnen er Klimaetatens arbeid med innspill til NTP 2025-2036, en periode hvor det legges viktige føringer for tilrettelegging for nullutslippskjøretøy og som kan være avgjørende for om Oslo kommune når sine klimamål. I den forbindelse har Klimaetaten et behov for en egen utredning for vare- og lastebiler, som synliggjør hva framskrivninger som legges til grunn i NTP-arbeidet (nasjonalt) vil bety for Oslo og hva som er implikasjoner av endringer i forutsetninger som Transportvirksomhetenes «Klimabane 2», en differensiert (raskere) innfasing av nullutslippskjøretøy i Oslo, og av nullvekst i gods- og næringstransport.

Beregning­ene skiller mellom kjøring innenfor hhv. Ring 1, Ring 2 og utenfor, og mellom hoved- og kommunalt veinett. For lastebiler skiller anslagene mellom lokal- og gjen­nomgangstrafikk, og for varebiler mellom hånd­verker-/service, varedistribusjon og privat kjøring. Vi synliggjør viktig­heten av trafikkvekst, innfasing av nullutslippskjøretøy og innblanding av biodrivstoff for klimagassutslippene i Oslo i 2020, samt hvordan ulike forutsetninger i NTP-framskrivingene kan ha implika­sjoner for Oslo.

Basert på dette diskuteres områder som kan være relevante for Klimaetaten å belyse i sitt arbeid mot NTP, bl.a. knyttet til lokalt vs. nasjonalt tilgjengelige virkemidler.