Klimaetaten i Oslo kommune har bestilt et prosjekt fra SINTEF der målet er å heve kompetansen
innen teknologiske trender som kan bidra til at Oslo kommune når sine klimamål. Oslo
kommune har satt seg som mål å redusere klimagassutslippene i kommunen med 50% innen
2020 og 95% innen 2030, sammenliknet med 1990-nivå (Oslo kommune, 2016).
Transportsektoren står for 61 % av utslippene i kommunen, så kutt her er avgjørende for å nå
målene.

Leveransen i prosjektet er en fagdag med foredrag av og diskusjon med eksperter innen utvalgte
teknologier.
 Terje Moen: Automatisering på land.
 Solveig Meland: Mobilitetstjenester og samvirkende intelligente transportsystemer (C-ITS).
 Jon Are Suul: Ladeinfrastruktur.
 Klas Boivie: Additiv tilvirkning.
 Aksel Transeth: Droner.
 Odd André Hjelkrem: Intelligent gods og bylogistikk.
 Thor Myklebust: Transport i rør.

Dette notatet gir en utfyllende beskrivelse av presentasjonene, med et ekstra fokus på relevans
for klimastrategien til Oslo kommune.