Klimaundersøkelsen 2024 – rapport og resultater

Klimaledelse

Klima er på agendaen for stadig flere oslobedrifter. Flere fører regnskap for klimagassutslipp og flere setter seg kvantifiserte klimamål. Nesten halvparten av bedriftene stiller krav til at varer og tjenester skal leveres utslippsfritt. Over halvparten oppgir i svært stor grad og ganske stor grad at de opplever at ansatte forventer at bedriften tar klima- og miljøansvar og 8 av 10 bedrifter har hensyntatt klima og miljø i deres forretningsstrategi.

Spennet mellom bedrifter som svarer at strengere fremtidige klima- og miljøkrav i offentlige anskaffelser vil påvirke bedriften i stor grad og andelen som svarer i liten grad øker. Dette bildet har snudd siden 2021 hvor andelen som svarte at de i liten grad ble påvirket var 10 prosent høyere enn i dag. I år svarte 41 prosent av bedriftene at fremtidige offentlige krav påvirker bedriften mot 30 prosent i liten grad. Her er det også en stor økning blant industribedriftene hvor de som i stor grad er enige i påstanden øker med 16 prosent fra i fjor.

Det er stadig flere bedrifter som stiller klima- og miljøkrav til sine leverandører. Mens halvparten av bedriftene stilte slike krav til leverandørene sine i 2017, har dette nå steget til nesten 2 av 3, med en markant økning de siste to årene. Det er vesentlig forskjell mellom store og små bedrifter på dette spørsmålet. Blant store bedrifter er det bare snaut 10 prosent som ikke stiller krav til sine leverandører, mens omkring 40 prosent av små bedrifter ikke gjør det.

Dette kan ses i sammenheng med en tilsvarende økning i antall bedrifter som er miljøsertifisert. Hver tredje bedrift har nå en miljøsertifisering, mot hver femte i 2020. Økningen i miljøsertifisering ses i alle bransjer, men også her er det stor forskjell på store og små bedrifter. Mens 65 prosent av store bedrifter er miljøsertifisert, er det bare 22 prosent av små bedrifter som er det.

Det økende engasjementet for klimaledelse og fastsettelse av krav og mål henger tett sammen med nye EU-reguleringer som for eksempel bærekraftsdirektivet og klassifiseringen av bærekraftig økonomisk aktivitet, også kalt taksonomien.

Store bedrifter drar fra i omstillingen

Til tross for at klima er i vinden for Oslos bedrifter er det en gjennomgående trend i årets undersøkelse at de større bedriftene drar fra de små. Det er et økende gap i oppgitt klimaledelse mellom de store og de små bedriftene. Småbedriftene har dermed en økende overgangsrisiko, ved at de risikerer å bli taperne i et framtidig marked der klimakravene blir stadig strengere.