Muligheter for måloppnåelse mot 2030

Klimabudsjettet viser at det med vedtatte tiltak og virkemidler er mulig å oppnå opp mot 63 % reduksjon i de direkte utslippene i 2030. For at Oslo skal nå klimamålet på 95 % utslippsreduksjon i 2030 er det behov for å både forsterke eksisterende virkemidler, samt å identifisere og iverksette nye virkemidler. Klimaetaten har identifisert mulige virkemidler som kan bidra til å tette deler av gapet mellom 63 % utslippsreduksjon og målet på 95 %, basert på blant annet faggrunnlaget til ny Nasjonal transportplan, Miljødirektoratets rapport om Klimatiltak i Norge mot 2030, regjeringens klimastatus og –plan (grønn bok), Oslos klimastrategi mv. Disse virkemidlene er listet opp i tabellen under. Dersom alle de identifiserte virkemidlene gjennomføres med full styrke, kan dette gi en utslippsreduksjon opp mot 79 % i 2030.

De identifiserte virkemidlene er ikke besluttet gjennomført verken nasjonalt eller lokalt, og endelig innretning og eventuelle fordelingsmessige konsekvenser er heller ikke avklart. Det er betydelig usikkerhet i anslagene for klimaeffekt for de identifiserte virkemidlene, og fordi de ikke er vedtatt og endelig innrettet, vises anslått klimaeffekt i et spenn. Samtidig er effekten som er oppgitt en isolert effekt, for å gi mulighet for prioriteringer mellom de identifiserte virkemidlene. Se Vedlegg til Klimabudsjett 2024 for utfyllende beskrivelse av de identifiserte virkemidlene.

Identifiserte virkemidler for å redusere utslipp innenfor Oslos grenser

SektorVirkemidlerEstimert isolert effekt 
Tverrgående virkemidlerCO2-avgift tilsvarende 2 000 kr i 2030 uten kompenserende virkemidler20 000 - 25 000
VeitrafikkØkte takster i bomringen (opptil 100 kr i differanse mellom fossile og elektriske kjøretøy)40 000 - 50 000
Opptrapping av nasjonalt omsetningskrav for biodrivstoff til 36,5 % i veitrafikken i 203015 000 - 25 000
Tungbiltakst i bomringen for nye fossile personbiler og varebiler som kjøpes etter 202510 000 - 20 000
Fjerne rabattordninger for fossile kjøretøy i bomringenIkke beregnet
Nullutslippssone for varebiler og tunge kjøretøy innenfor Ring 2 (langs indre bomsnitt) fra 1.1.202612 000 - 18 000
Nullutslippssone for personbiler innenfor Ring 2 (langs indre bomsnitt) fra 1.1.20281 000 - 5 000
Parkeringsvirkemidler ved kommunale arbeidsplasser (gradvis opptrappet avgiftsbelegging med parkeringsforbud for fossile biler fra 2030 og omdisponering av parkering)1 500 - 2 500
Krav om at private aktører må ta betalt for parkering på arbeidsplasser, kjøpesentre osv. (foreligger ikke hjemmel)Ikke beregnet
Tilrettelegge for overgang fra personbil til elektrisk MC (omdisponere parkeringsplasser, kommunikasjon)Ikke beregnet
Forsterket virkemiddelpakke for varebiler (tilpasninger i bomringen, kommunikasjon, forbeholde vareleveringsarealer, tilskudd, pilot for nattlading m.m.)Ikke beregnet
Tilgang for utslippsfri næringstransport (tunge og lette kjøretøy) i kollektivfeltIkke beregnet
Arealer til lade- og fylleinfrastrukturTilretteleggende virkemiddel
Krav i løyver til busser som opererer i Oslo (utover Ruter)2 000 - 3 000
Avfallsforbrenning og energiforsyning Karbonfangst på alt husholdningsavfall fra Oslo kommune40 000 - 50 000
Redusere utslipp fra forbrenning av næringsavfall på anlegget til Hafslund Oslo Celsio på Haraldrud21 000 - 27 000
Ettersorteringsanlegg for husholdningsavfallet fra Oslo kommune15 000 - 22 000
Økt tekstilgjenvinning2 000 - 4 000
100 % fossilfri fjernvarme1 000 - 9 000
Annen mobil forbrenningKrav til at alle bygge- og anleggsplasser er utslippsfrie senest i 20308 000 - 12 000
Opptrapping av nasjonalt omsetningskrav for avansert biodrivstoff til 35 % for ikke-veigående maskiner15 000 - 21 000
SjøfartKrav eller insentiver for utslippsfrie inn- og utseiling av utenriksfergene8 000 -12 000
Landstrøm til tank- og ro-ro skip4 000 - 6 000
Landstrøm til øvrige skip1 000 - 1 500
Miljødifferensiering av havneavgifter for bruk av landstrømEffekt inkludert i landstrømvirkemidler over
Insentiver for utslippsfrie inn- og utseiling for alle skipstyper (miljødifferensiering havneavgifter, prioritering av kaitilgang og andre arealer)Ikke beregnet
Strategisk samarbeid med andre byer/havner (fylleinfrastruktur, miljødifferensiering og grønne korridorer)Tilretteleggende virkemiddel
OppvarmingNasjonalt forbud mot bruk av gass til oppvarming fra 1. januar 2028, og eventuelle lokale virkemidler10 500 – 15 000

For å identifisere hva som skal til for at Oslo når klimamålet i 2030, har Klimaetaten laget veikart for hver utslippssektor. Veikartene viser hvor store utslippsreduksjoner som er anslått innen sektoren med de vedtatte virkemidlene og hvor store utslippsreduksjoner man kan oppnå med de identifiserte virkemidlene. Med utgangspunkt i hvilke sektorer det i dag finnes utslippsfri, tilgjengelig teknologi, grad av barrierer mot omstilling mm, inneholder veikartene også en utslippsutvikling som er nødvendig for å nå det samlede klimamålet i 2030. Dersom Oslo skal nå målet i 2030 kan det kun slippes ut noe metangass fra deponier, være små mengder restutslipp fra avfallsforbrenning, noe fossile utslipp fra gjennomgangstrafikk (primært tungtransport) og utslipp av metan og lystgass fra vedfyring

Sektorvise veikart

Veikartene viser forventet og nødvendig utvikling i hver sektor for at Oslo skal kunne nå målet om 95 % utslippsreduksjon i 2030. For nærmere beskrivelse av veikartene, se Vedlegg til Klimabudsjett 2024.

graf som viser tonn co2 ekvivalenter med en lastebil og bil på vei ned den øverste av tre linjer
graf som viser tonn co2 ekvivalenter med en fabrikk ved den øverste av tre linjer