Partnerskap i Næring for klima

Næring for klima åpner nå for muligheten til å bli partner i nettverket. Vi ønsker virksomheter som vil ta klimaledelse på alvor og som tror på systematisk og målrettet arbeid for å nå sine klimamål velkomne til å bli med som partner.

Hvordan bli partner?

Er din virksomhet interessert i å bli partner i Næring for klima? Send oss en epost på nfk@kli.oslo.kommune.no. Vi har begrenset antall plasser i 2022, så vær rask med å melde interesse! Vi tar gjerne et kort møte for å svare på ytterligere spørsmål.

Oslo har tatt på seg ledertrøyen i klimaarbeidet, og skal bli en nullutslippsby i 2030. For å oppnå det må både privat og offentlig sektor måle hvor vi er og legge tydelige planer for hvordan vi skal komme dit. 

Samarbeid med næringslivet er en avgjørende del av Oslo kommune sitt klimaarbeid. Næring for klima er den viktigste arenaen for dette. Nå ønsker vi å videreutvikle nettverket med å gi virksomheter som utviser og rapporterer på god klimaledelse muligheten til å bli partnere. Det er for de virksomhetene som vil gå foran med sitt klimaarbeid, og som bruker eller vil begynne å bruke klimaregnskap som et verktøy for å nå egne klimamål.   

Toppledermøte i Næring for klima

 

Partnernettverk for god klimaledelse   

Som partner i Næring for klima blir virksomheten en del av et partnernettverk. Her vil man møte andre selskaper som alle har et felles ønske om å være klimaledere og ta sitt klimafotavtrykk på alvor. Gjennom partnernettverket ønsker vi å komme tettere på klimaarbeidet som gjøres hos våre medlemmer, og tilrettelegge for at partnere kan dele erfaringer, utfordringer og løsninger.  

Hvor vi er, hvor vi skal og hvordan vi kommer oss dit 

Som partner i Næring for klima vil du i 2022 få tilgang til et system for klimagassregnskap, Klimakost, som er utviklet av Asplan Viak for Klimapartnere. Vi inngår med det et samarbeid med vår søsterorganisasjon Klimapartnere, som har lignende nettverk i alle landets fylker. Gjennom Klimakost og Klimapartneres portal for klimagassregnskap får dere et styringsverktøy som gir god visualisering av mål og resultater, og som gir mulighet for kvalitativ utdypning av klimaarbeidet.  

Næring for klima 2.0: en oppdatert medlemsmodell 

Når vi nå innfører partnerskap i Næring for klima, endrer vi medlemsmodellen til nettverket. Alle våre medlemmer har forpliktet seg til noen minimumskriterier for å kunne være med i nettverket. Dette omhandler lederforankring, en støtte og vilje til å arbeide for Oslos klimamål og deltakelse i nettverket.

De virksomhetene som blir partnere i Næring for klima forplikter seg til å jobbe for å implementere følgende prinsipper i egen virksomhet, og som er forventninger til god klimaledelse: 

  • Virksomheten fører utslippsregnskap og har kvantifiserte mål for utslippsreduksjon  
  • Virksomheten stiller klima- og miljøkrav til leverandører 
  • Klimaarbeidet er forankret i virksomhetens strategi 
  • Virksomheten er miljøsertifisert (Miljøfyrtårn, ISO, EMAS) 

Noen oppfyller flere av punktene allerede, mens andre igjen har et stykke å gå. Vi ønsker både partnere blant de som er skikkelig gode allerede i dag, og de som jobber for å bli gode på klimaledelse.  

Modellen legger opp til at alle partnere skal ha klimagassregnskap og mål for utslippsreduksjon på plass i løpet av 2022, og det vil vi hjelpe med. I tillegg skal partnere implementere minst én av de tre andre prinsippene, og jobbe for å implementere alle innen 2025.   

Kontingent for partnerskap  

For å kunne levere løsningen for klimagassregnskap og for å ha tilstrekkelig kapasitet i sekretariatet til å følge opp partnere, blir det en årlig kontingent for partnerskap. Næring for klima har hittil vært det eneste klimanettverket som er fullfinansiert av det offentlige, og når vi nå øker ambisjonene og tilbudet, krysser vi grensen for hva Oslo kommune kan dekke alene. Kontingenten er den samme som hos Klimapartnere, og varierer ut ifra bedriftenes størrelse.  

Ansatte  Pris 
Under 20 ansatte  10 000 kr 
20 – 50 ansatte  20 000 kr 
50 – 300 ansatte  30 000 kr 
300 – 500 ansatte  40 000 kr 
Over 500 ansatte  50 000 kr 

 

Hva skjer i 2022?   

Vi sparker i gang våren for partnere allerede tirsdag 8. mars med en kickoff for klimagassregnskap sammen med Klimapartnere og eksperter fra Asplan Viak. Her får våre partnere mulighet til å bli kjent med verktøyet og til å stille spørsmål. Gjennom våren vil alle partnere legge inn data til sitt klimaregnskap, før vi presenterer både partnere og klimagassregnskapet på toppledersamlingen 16. juni. Vi ønsker også å samle våre partnere til et fysisk treff i løpet av våren, og en partnerlunsj til høsten. Dette blir selvsagt et supplement til alt annet som skjer i Næring for klima, som møter i fagforumene, og nettverksmøter.  

 

Er din virksomhet interessert i å bli partner? Ta kontakt med oss på nfk@kli.oslo.kommune.no – og husk at det er første til mølla og begrenset antall plasser!  

Vi gleder oss til å samarbeide enda mer om det viktige klimaarbeidet!