Blant de nye klimakravene i kommuneplanen finner vi krav om utslippsfrie anleggsplasser, klimakrav til materialbruk og krav til lokal fornybar energiproduksjon. Disse er nødvendig for at Oslo skal bli en klimarobust nullutslippsby. Bestemmelsen om utslippsfrie anleggsplasser har spesielt stor betydning for å nå Oslos mål om 95 % utslippsreduksjoner i 2030Det skriver Klimaetaten i sitt høringsinnspill til kommuneplanens arealdel som nå er sendt til Plan- og bygningsetaten 

Planen har også bestemmelser som skal styrke natur, økosystemer og karbonlagring, blant annet gjennom føringer for inngrep i verdifull vegetasjon, karbonrike arealer og myr. For klimamålene til Oslo er det avgjørende å beholde eller styrke ambisjonsnivået for klima og natur i planen.  

Kommuneplanen er blant våre aller viktigste og mest effektive klimavirkemidler. Planen angir retningen for hvordan byen skal utvikle seg mot 2040. Planen har rettslig bindende kart og bestemmelser. Dette gir forutsigbare føringer for næringslivet som skal bidra til at byen blir en nullutslippsby. Klimakravene i kommuneplanen gjør at senere plan og byggesaker behandles likt og bidrar i riktig retning mot nullutslippsbyen.  

Det er helt nødvendig med krav til nullutslipp på anleggsplasser og tallfestede klimakrav til materialer. Det er også nødvendig med krav om lokal fornybar energiproduksjon, løsninger for energifleksibilitet og felles energiløsninger for å sikre fornybar kraft til omstillingen byen står i. Krav til reguleringsplan for landbruksvei vil bidra til god medvirkning og vurdering av konsekvenser, med krav til utbygging som ivaretar klima, natur og friluftsliv.  

Forbedringspotensial

Bruk av klimakrav i arealplaner er nybrottsarbeid. Klimaetaten vurderer at det er rettslig grunnlag for alle klimakravene som er foreslått i planen. Dette gjelder også krav til utslippsfrie anleggsplasser og reguleringsplan for landbruksvei.  

Klimaetaten mener at planen også har et forbedringspotensial. Dette gjelder blant annet massehåndtering, natur og karbonlagring. Masser er en begrenset ressurs og fører til store utslipp ved massetransport og arealinngrep. Arealer for vasking og sortering er nødvendig for å øke andel masser som kan gjenbrukes lokalt i Oslo og å unngå utslipp fra massetransport. Allerede utbygget areal (Åsland) bør utnyttes til massehåndteringsformål. Bånkall og Oslo havn er andre aktuelle lokasjoner.  

Klimaetaten mener også at Oslo kommune bør lede an med forbud mot inngrep i myr og naturskog. Myr og naturskog er spesielt viktige for både karbonlagring, klimatilpasning, biodiversitet og økosystemer. 

  • Les kommuneplanens arealdel og si din mening om den her! 

 

Les mer: