De 16 satsingsområdene i klima- og energistrategien

1. For å nå målet om å redusere all biltrafikk med 20 prosent i løpet av bystyreprerioden og en tredel innen 2030, må andelen av persontransport som dekkes med kollektivtransport, sykkel og gange økes kraftig og transportbehovet må reduseres. Dette skal være førende for areal- og transportplaner og infrastrukturinvesteringer.

2. Fortetting og utvikling av byen skal skje langs banenettet og kollektivknutepunkter for å sikre bærekraftige transportformer.

3. Kollektivtrafikken skal gå på fornybart drivstoff innen 2020.

4. Andel hverdagsreiser med sykkel skal økes til 16 prosent innen 2020 og 25 prosent i 2025.

5. Oslo kommune skal legge til rette for en bylogistikk der trafikkbehovet reduseres og der alle nye person- og varebiler i Oslo skal gå på fornybart drivstoff eller være ladbare hybrider fra 2020.

6. Oslo kommune skal legge til rette for at minst 20 prosent av tungtransporten i Oslo skal gå på fornybart drivstoff i 2020, og at all tungtransport og anleggsdrift skal kunne gå på fornybart drivstoff innen 2030.

7. Oslo kommune vil arbeide med nasjonale myndigheter og transportnæringen for å få mest mulig av godstrafikken over fra vei til bane og sjø.

8. Landstrøm og andre miljøtiltak skal redusere utslippene for havneaktiviteten i Oslo med minst 50 prosent innen 2030.

 

 

Oslo kommune skal samarbeide tett med innbyggerne, næringsliv, kunnskapsmiljøer, organisasjoner og andre offentlige myndigheter.

 

9. Bruk av fossilt brensel til oppvarming skal fases ut i Oslo innen 2020 og erstattes av alternative energikilder til oppvarming.

10. Oslo kommune skal arbeide for å redusere energiforbruk i bygg med 1,5 TWh innen 2020. Reduksjonen skal oppnås ved å bruke nasjonale og kommunale virkemidler.

11. Det skal etableres en overordnet plan for vannbåren energi (varme- og kjøleplan) for Oslo innen 2020.

12. Oslo kommune skal ha et regionalt perspektiv i langsiktige planer for avfalls- og avløpsbehandling og arbeide for å oppnå nullutslipp fra energigjenvinning av restavfall ved økt grad av materialgjenvinning. Arbeid med lavere materialt forbruk er viktig på dette området.

13. Oslo kommune vil styrke det strategiske klimaarbeidet ved å integrere klimabudsjetter i kommunens budsjettprosess.

14. Oslo kommune vil praktisere miljøeffektive anskaffelser og stille konkrete klimakrav til virksomheter som eies av Oslo kommune.

15. Oslo kommune skal samarbeide tett med innbyggerne, næringsliv, kunnskapsmiljøer, organisasjoner og andre offentlige myndigheter for å utvikle og sette i verk gode klimaløsninger.

16. Oslo kommune vil gå foran og gjennomføre fyrtårnprosjekter som kan utløse betydelige utslippsreduksjoner i framtiden.