Gi innspill til finansielle virkemidler for klimaomstilling på arbeidsmøte 14. februar kl. 9.00-11.00 på Ruter S.

Rask klimaomstilling har høy risiko, og næringslivet må gjøre store investeringer mot 2030. Bedrifter og forretningsmodeller basert på fossil energibruk må erstattes med nye, bærekraftige alternativer. God tilgang på kapital er en forutsetning for å lykkes.

Grønne investeringsfond er etablert de siste årene i både privat og offentlig regi. London, Paris og flere andre byer har etablert investeringsfond for å finansiere klimaomstilling. Også Oslo kommune har flere eksisterende finansielle virkemidler, som klima- og energifondet.

Klimaetaten har nå igangsatt et arbeid for å undersøke om Oslo kommune kan utvikle nye finansielle virkemidler som ledd i Oslos klimapolitikk. Sentrale spørsmål er:

  • Hva er investeringsbehov mot 2030, og hvordan er tilgangen på kapital knyttet til klimaomstilling i næringslivet?
  • Kan nye finansielle virkemidler, gjerne i samarbeid med annen offentlig og privat kapital, bidra til å øke omstillingstakten i næringslivet? Hvis ja, hvordan bør et fond eller andre virkemidler innrettes?

Thema Consulting utreder på oppdrag fra Klimaetaten disse spørsmålene, og vil presentere sine foreløpige funn og vurderinger på dette møtet. Etter deres introduksjon deler vi oss inn i mindre grupper for å gi innspill til funnene. Hovedformålet med diskusjonene er å gi innspill til hvilke nye finansielle virkemidler Oslo kommune eventuelt bør ta initiativ til, for å akselerere utviklingen av helt nye produkter og tjenester, og implementeringen av eksisterende løsninger.

Program

08.30-09.00 Kaffe, bakst og mingling

09.00-09.30 Fellessesjon

  • Kapitalbehov til det grønne skiftet: introduksjon og kontekst
    v/ Heidi Sørensen, direktør i Klimaetaten
  • Thema Consulting v/ Svend Boye presenterer foreløpige funn og vurderinger fra sin utredning av kapitalbehov i Oslos næringsliv

09.30-09.45 Pause og overgang til arbeidsmøter

09.45-10.45 Arbeidsmøter

Vi deler inn i grupper som diskuterer ulike problemstillinger og gir innspill til hvilke virkemidler som kan være hensiktsmessige for bedrifter i ulike faser.

10.45 Avslutning