– At vi har redusert energibruken er svært positivt. Dette skjer selv om befolkningen har økt med nær 130 000 innbyggere i perioden, altså en reduksjon i energibruk på hele 28 prosent per innbygger. Årsaken til disse gode resultatene er først og fremst at folk har byttet ut fossilbilen med elbil og at byggene har blitt mer energieffektive, sier Marit Vea, byråd for miljø og samferdsel. 

Figuren viser utvikling i energibruk.

Figuren viser utvikling i energibruken. Denne viser energibruken er redusert, tross befolkningsøkning og mer strøm til klimatiltak, slik som bilpark og anleggsplasser.

Sjekk Energibarometeret her

Biler og bygg

Når fossilbiler erstattes med elbiler, kuttes klimagassutslipp samtidig som energibruken reduseres fordi elbilene er mer effektive i energiutnyttelsen. Dette skyldes at elektriske motorer har en høyere virkningsgrad enn forbrenningsmotorer, og omgjør en større andel av energien til bevegelse. 

I bygningene er energibruken redusert fordi mange har gått over til mer energieffektive oppvarmingsløsninger, som varmepumpe og fjernvarme. Dette skyldes blant annet at det har blitt forbudt å bruke fossil fyringsolje og -parafin til oppvarming, som er svært energikrevende. Samtidig har Oslo fått flere nye energieffektive bolig- og næringsbygg.  

Nye og rehabiliterte bygg bruker mye mindre energi, og de aller beste er pluss-hus som leverer strøm inn på nettet. 

Grünerløkka natt

Oslo må gjøre mer

Den totale energibruken i Oslo består av strøm, fjernvarme, olje og noe bioenergi. Selv om energibruken er redusert, er det behov for å redusere mer.   

– Skal klimamålene nås, må mye av det som i dag bruker fossil energi elektrifiseres. Det gjør at vi både må produsere mer fornybar energi og bruke den energien som produseres mer effektivt. Her må både kommunen, næringslivet og befolkningen spille på lag, med god hjelp fra staten, sier byråd Marit Vea. 

For å sikre at Oslo har tilstrekkelig energi og nettkapasitet til klimaomstillingen, jobber Klimaetaten for å redusere energiforbruket og øke lokal energiproduksjon. På oppdrag for etaten, gjennomfører Hafslund rådgivning og Zero en barriere- og virkemiddelanalyse, som skal gi kunnskap til hvordan kommunen bør arbeide med å utvikle nye virkemidler som øker energieffektivisering, energiproduksjon og energifleksibilitet.  

Energibruken: mer å spare på bygg

En oversikt fra Enova viser at Oslo fortsatt har et stort potensial for energisparing, spesielt når det gjelder oppvarming av bygg. Over 75 prosent av energiforbruket i hovedstaden går til dette formålet, og over halvparten av byggene har bunnscore når det gjelder energikarakter.  

Energikarakter i byens bygg

Energikarakter på byens bygg: I Enovas energimerkestatistikk gis det en energikarakter på en skala fra A (best) til G (svakest). Karakteren er basert på beregnet levert energi til boligen eller bygningen under normal bruk. For å få en energikarakter over C må bygget som et minimum være bygd eller oppgradert til nyere energistandard. Oppvarmingsløsningen påvirker også energikarakteren. Figuren viser at over 50 prosent av de energimerkede bygningene i Oslo har energikarakter F eller G.

– Det er store muligheter for å spare både energi og penger ved å gjøre byggene mer energieffektive. Enovas energimerkestatstikk viser at over 50 prosent av boliger og yrkesbygg har energikarakter F eller G, som er nederst på skalaen, sier energirådgiver Anton Eliston i Klimaetaten.  

– Det viktigste man kan gjøre for at boligen skal bli mer energieffektiv, er å etterisolere, samt å skifte dører og vinduer, sier Eliston. I tillegg oppfordrer vi alle til å bruke energien smartere i hjemmet, slik som å lukke dører til rom som ikke er i bruk, skru av lyset og redusere varmtvannforbruket. 

Oslo kommune har i flere år gitt støtte til tiltak som kutter i strømforbruket for befolkning og næringsliv. Fra september 2023 lanserte Enova nye energiordninger, slik at alle i Norge nå kan søke om tilskudd til energieffektiviserende tiltak.

En oversikt over tilskuddsordningene til Oslo kommune, samt energiordningene til Enova, finner du på klimatilskudd.no. 

 

Om energibarometeret

  • Klimaetaten har utviklet et energibarometer som gir oversikt over energiforbruket i byen og hvordan dette har utviklet seg. Det viser også trender innenfor ulike sektorer, hva vi bruker energi på og hvilke energikilder som brukes til ulike aktiviteter.  
  • Bakgrunnen er at Oslo bystyre i 2020 vedtok et mål om å redusere energibruken i Oslo med 10 prosent, fra 2009 til 2030, gjennom Klimastrategi mot 2030. Dette skal skje gjennom blant annet ved å tilrettelegge og stille krav til lokal energiproduksjon og energieffektive løsninger.  

 

Les mer om energibarometeret