Bygg har en nøkkelfunksjon i energiomstillingen, både med tanke på energieffektivisering, fleksibilitet og ny fornybar produksjon. Oslo kommune ved Klimaetaten og Plan- og bygningsetaten inviterer derfor til fagmøte om energiløsninger i byutvikling. Fagmøtet arrangeres gjennom Oslos klimanettverk Næring for klima som en oppfølging av Oslo kommunes energikonferanse i april. Der tok næringsbyråd Anita Leirvik North initiativ til et tettere samarbeid mellom bygg- og eiendomsaktører og kommunen.

Foreløpig program:

  • Velkommen og innledning fra byråd for byutvikling, James Stove Lorentzen 
  • Oslo kommune viser frem energiplanleggingsverktøyet 
  • Plan- og bygningsetaten forteller om pilotering av verktøyet på Rosenholm 
  • Entra: energiløsninger i områdeperspektiv 
  • Diskusjon: Hvordan kan vi løfte energiløsninger i et områdeperspektiv i plan- og byggesaksbehandling? 

Møtet er kun for inviterte.

Byrådsleder Eirik Lae Solberg på scenen under Energikonferansen 2024.

Eirik Lae Solberg inviterte til Oslo kommunes andre årlige Energikonferanse i april 2024. Konferansen samlet aktører på tvers av sektorer for å diskutere energiløsninger i framtidas nullutslippsby.

Byggeiere spiller en sentral rolle i energiomstillingen

Klimaomstillingen vil kreve mer av energisystemet fremover, og i Oslo spiller byggene en veldig viktig rolle i denne omstillingen. Omtrent 75 % av den totale energibruken i Oslo går til bygg. Og blant de energimerkede byggene har over halvparten de laveste energikarakterene, F og G. I tillegg til å ha stort potensiale for energieffektivisering, er byggene også mulige tilbydere av fleksibilitet, og de kan brukes til å etablere ny fornybar energiproduksjon.  

I mange tilfeller er det et enda større potensial for gode energiløsninger dersom det planlegges i et områdeperspektiv. Det kan være snakk om å finne felles løsninger, for eksempel ved å utnytte hverandres spillvarme eller -kjøling, investering i felles produksjonsanlegg av enten geotermisk energi eller solenergi, og det kan være snakk om å samkjøre utkoblbare laster til aggregerte effekter som kan tilbys i et fleksibilitetsmarked for å avlaste strømnettet ved behov. 

Oslo kommune ønsker tettere samarbeid i energiarbeidet

Kommunen ønsker å utløse mer av potensialet for gode energiløsninger både i og mellom bygg i Oslo. Derfor inviterer vi både aktører fra eiersiden, og representanter fra andre deler av verdikjeden til et fagmøte om energi i byutvikling. Her håper vi at vi sammen kan finne frem til måter kommunen og eiendomsaktører kan samarbeide på som sikrer bedre energiløsninger. Hvordan kan vi sikre gode prosesser der vi vurderer energiløsninger tidlig nok til at vi kan finne helhetlige løsninger som fungerer best for alle? Hvordan bør energi behandles i områdeplaner?  

Vi vil presentere kommunens energiplanleggingsverktøy som utvikles i samarbeid mellom Plan- og bygningsetaten, Klimaetaten, Elvia og Hafslund Celsio. Verktøyet er en plattform for dialog mellom kommunen, energiaktører og utbyggere, hvor data deles på tvers. Verktøyet vil danne grunnlaget for hvordan vi på et tidligere tidspunkt kan se hvilke energiløsninger som er best på områdenivå, f.eks. ved valg av fjernvarme sammenlignet med grunnvarme, eller fjernkjøling vurdert mot lokale kjøleløsninger.