Sjekk hvordan din favorittpark bidrar til karbonlagring og klimatilpasning i byen

Blå og grønne arealer i Oslo bidrar til karbonlagring, klimatilpasning og naturmangfold. Nå kan du sjekke områdene der du bor og ferdes.

Tekst Redaksjonen Foto Bymiljøetaten

Har du noen gang lurt på hvilke egenskaper trærne i favorittparken din har, eller hvordan elva langs joggeruta di bidrar i natur- og klimautfordringene? Nå kan du zoome inn og studere hvordan de ulike blå og grønne arealene i byen bidrar til karbonlagring, naturmangfold og klimatilpasning.

For å kunne ta hensyn til både natur og klima i byutviklingen, har Klimaetaten fått NIBIO til å utvikle et kart som viser en helhetlig kartlegging av blå og grønne arealer i byen.

Karbon og klimatilpasning i byggesonen

i Oslo

Kartet viser hvilke arealer innenfor Oslo sin byggesone som tar opp og slipper ut klimagasser. Det betyr at Marka ikke er med i denne kartleggingen. I tillegg viser kartet arealenes evne til å redusere ulemper ved et stadig varmere og mer ustabilt klima, og deres funksjon og verdi som naturområde.

Klimarådgiver i Klimaetaten, Kaja Næss Killingland.

– På denne måten blir det enklere å ta hensyn til karbonopptak og egenskaper for klimatilpasning når vi drifter og bygger i byen. Ved å se klimagassutslipp, klimatilpasning og naturmangfold i sammenheng kan det bidra til å synliggjøre og styrke miljøverdienes posisjon i arealbruksvurderinger, sier klimarådgiver i Klimaetaten, Kaja Næss Killingland. 

Kart: Karbon og klimatilpasning i Oslo

Kartet viser oversikt over ulike lag som kan ses i sammenheng:

 • Utslipp og opptak av klimagasser
 • Utslipp av klimagasser ved nedbygging
 • Vegetasjon
 • Registrert naturmangfold
 • Juridisk bindende naturmangfold
 • Tresatte områder
 • Barrierer
 • Temperaturregulering
 • Blå struktur
 • Tilsig av overvann
 • Avrenning
 • Tilsig og avrenning (overvann)
 • Nedbygging
 • Arealfigurer
 • Vegetasjonskart


Kartene viser også hvor det er vegetasjon og grøntstruktur som kan ta av for regn og oversvømmelser, og som er med på å avkjøle byen ved hetebølger.  I tillegg viser kartene hvor det er viktig naturmangfold og grønne korridorer for at arter skal kunne forflytte seg gjennom byen.
 

karbonlagring og klimaendringer

Kartet viser hvor i Oslo det vil være karbonutslipp fra arealer, dersom de bygges helt ned. De lyseste områdene innebærer ingen ekstra utslipp, mens utslippene blir større jo mørkere fargen er. Marka er ikke med i denne kartleggingen.

Hjelp til å planlegge for karbonlagring og klimaendringer

Formålet med prosjektet har vært å få bedre kunnskap om hvilke arealer som er viktigst å ta vare på, og hvilke arealer som bør videreutvikles for å kunne håndtere klimaendringene bedre.

Naturen i Oslo gir oss mange økosystemtjenester som vil bli enda viktigere med de klimaendringene som både er her allerede og som vil komme. I tillegg er det viktig å vite hvor det er mye karbon lagret i jord og vegetasjon, for å kunne ta hensyn til dette ved utbygging. 

Heidi Sørensen advarer med å vente for lenge med å slutte med fossil oljefyring

Heidi Sørensen, direktør i Klimaetaten

– Kartene forteller oss hvor i byen naturen gir oss tjenester som lagring av karbon, flomdemping og avkjøling på varme dager. Det er spennende å få en bedre oversikt over sammenhengene mellom å ta vare på natur og samtidig redusere klimagassutslipp, sier Heidi Sørensen, direktør i Klimaetaten i Oslo kommune. Hun understreker at prosjektet er et skritt på veien for å imøtekomme målene i klimastrategien om å gjøre Oslo til en klimarobust by og å ivareta og øke karbonlagrene.

Kommunen har mange ulike kart allerede som viser blant annet grøntstruktur eller avrenning. Det som gir dette kartet merverdi, er at her er alle temaene samlet.

– Det gjør at vi kan planlegge mer helhetlig for å utvikle Oslo til en enda grønnere by, legger Heidi Sørensen til.

karbonlagring og klimaendringer

Kartet viser hvor det er tresatte områder i Oslo (utover enkelttrær). Dette kan fungere som grønne korridorer for ulike arter.