Hjulene ruller for fritak for biogass i bomringen

Endelig har Staten fått hjulene til å rulle for redusert bompengetakst for biogasskjøretøy.  Oslo kommune og Viken fylke står klare til å få takstreduksjonen for biogass på plass så raskt det lar seg gjøre.

Tekst Signe Josefine Davidson, kommunikasjonsansvarlig for Biogass Oslofjord

Den grønne omstillingen i transporten er i gang – det betyr at Norge må tilrettelegge for at næringen kan ta i bruk de grønne mulighetene som er på markedet. 

Biogass er et klimasmart, modent og tilgjengelig drivstoff som er spesielt aktuelt for tungtransporten, der andre fornybare teknologier utenom biodiesel fortsatt ikke er tilgjengelig. Til tross for dette møter utrullingen av biogass i Norge på en rekke hindre. Mest fremtredende av disse er vanskelighetene med å innføre fritak for biogass i bomringen.

Enstemmig vedtak for fritak for biogass i bomringen

I mai 2021 ble det enstemmig vedtatt at biogasskjøretøy skulle likestilles med nullutslippskjøretøy på strekninger finansiert av bompenger fra 1. januar 2022. Til tross for Stortingets vedtak kom det beskjed fra Samferdselsdepartementet og Statens Vegvesen om at dette ikke lot seg gjøre. Argumentasjonen var at det er «ikke mulig å skille mellom hvilke type gass de ulike kjøretøyene har på tanken, og det har derfor vært vanskelig å få en ordning som kun omfatter redusert bomtakst for kjøretøy med biogass, og ikke naturgass, på tanken».

biogass i bomringen

Signe Josefine Davidson er kommunikasjonsansvarlig for Biogass Oslofjord.

Responsen fra næringslivet er tydelig. For å kunne satse på biogass og fossilfritt i tungtransporten er det viktig med forutsigbarhet og riktige insentiver.

– Transportbedriftene i Norge er langt fremme med å ta i bruk ny teknologi, men mangler grønne muligheter, sier Geir A. Mo, administrerende direktør av Norges Lastebileier-Forbund.

Han mener biogass er en teknologi som kan tas i bruk i dag, og et viktig tiltak for å få biogasslastebiler ut på norske veier er å følge opp vedtaket om fritak i bomringen.

– I dag er det for få insentiver, mangel på moden teknologi og infrastruktur for næringen å legge om driften. 91 prosent av våre medlemmer har 10 biler eller mindre og opererer ikke med en bunnlinje som gjør at de har råd til å investere i en teknologi som er dobbel så dyr. Da er det viktig at det offentlige viser vei, mener Mo.

Fossilfri lastebil
Derfor bør kjøretøyparken din grønnes ut – NÅ

Egen takstgruppe for biogasskjøretøy

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård har nå bedt Statens Vegvesen om å utarbeide en løsning med egen takstgruppe i bomringen for biogasskjøretøy. Implementeringen av løsningen skal det være opp til hver enkelt lokal myndighet å vedta og administrere.

Daglig leder i Biogass Norge, Pia Farstad von Hall, er tydelig på at klare politiske signaler er viktig i veien videre, og sier at:

– Mangelen på oppfølging og konkrete insentiver fra det nasjonale for utrulling av biogass skaper usikkerhet og sender tvetydige signaler. Dette er en stor utfordring for transportaktørene som ønsker å investere i en fossilfri kjøretøypark i dag. Næringslivet er helt avhengig av finansielle insentiver for at investeringen skal lønne seg.

Oslo og Viken er klare i sin intensjon om å støtte opp om den grønne omstillingen i transportnæringen. I Oslopakke 3 er det vedtatt redusert takst for biogasskjøretøy over 3,5 tonn.

Det regionale bruker også aktivt klimakrav i transportintensive anskaffelser. Oslo har i lengre tid stilt krav til fossilfrie løsninger for transportintensive anskaffelser, og nå gjør også Viken-kommunene det samme. Dette bidrar til å øke etterspørselen etter transport på el og biogass.

Når markedet er i en vekstfase som nå, er det spesielt viktig at nasjonale tiltak følges opp slik at aktørene som har våget å satse blir belønnet – ikke straffet.

Fossilfri lastebil
Elektrisk lastebil billigere enn diesel