Slik påvirker bomtakstene bilparken

Trafikantbetalingssystemet kan bli et enda mer effektivt virkemiddel for å nå klimamålene i persontrafikken. Det viser en ny rapport utarbeidet av Norconsult på oppdrag fra Klimaetaten.

Tekst Redaksjonen Foto Nils Gelting Andresen

En gradvis økning av prisforskjellen mellom fossildrevne og utslippsfrie lette kjøretøy, til differansen er 100 kroner i 2030, vil bringe Oslo betydelig nærmere klimamålet.

Trafikantbetalingssystemet kan bli et enda mer effektivt klimavirkemiddel. Økt prisdifferanse mellom el- og fossilbiler gir raskere innfasing av elbiler. En prisdifferanse på 100 kroner i 2030 vil gi raskere innfasing av elbiler, noe som er avgjørende for å nå klimamålene.

MEN bomtakstene alene er ikke tilstrekkelig for å nå Oslos trafikkreduksjonsmål. Også for å nå det nasjonale nullvekstmålet for biltrafikken må det flere virkemidler til.

Utreder klimavennlig trafikantbetaling

Klimaetaten satte høsten 2019 ut et konsulentoppdrag for å gjøre modellberegninger og vurderinger av ulike typer innretninger av trafikantbetalingssystemet. Norconsult ble valgt som konsulent for oppdraget.

Norconsult har vurdert i hvilken grad trafikant­betalings­systemet i Oslo og Akershus kan bidra til å nå målet om å kutte byens klimagassutslipp med 95 prosent innen 2030. Samtidig har de vurdert bomtakstene opp mot Oslo kommunes mål om å redusere biltrafikken med en tre-del.

Norconsult har vurdert tre ulike alternativer for innfasing av økt differensiering av bompenger mellom elbiler og fossile kjøretøy. I rapporten peker de på at elbilandelen sannsynligvis vil stige framover. Imidlertid er det en rekke usikre faktorer som påvirker utviklingen; faktorer som prisutvikling for elbiler, statens avgiftspolitikk, utviklingen av rekkevidden til elbiler, utbygging av ladeinfrastruktur og utvikling av øvrige transporttilbud, som sykkel, gange og kollektiv.

Les hele rapporten her

 

Foto: Fartein Rudjord. Reisekalkulator Smart reise
Smart reise
SJEKK DIN REISE!