Slik søker du om støtte til «Smarte jobbreiser»

Hvem kan søke og hva kan man søke om? Her får du svar på de viktigste spørsmålene knyttet til tilskuddsordningen «Smarte jobbreiser».

Tekst Lise H. Eide Foto Thomas Haugersveen

Hva er «Smarte jobbreiser»?

 • «Smarte jobbreiser» er en tilskuddsordning som er opprettet av Oslo kommune for å legge til rette for klimavennlige arbeidsreiser. Jobbreisene i kommunen står for betydelige CO2-utslipp. Utslippene må ned dersom Oslo skal nå sine mål om å redusere de direkte klimagassutslippene med 95 prosent innen 2030.

Hvem kan søke?

 • Alle private bedrifter og virksomheter med adresse i Oslo kan søke. Utlysningen er ikke åpen for privatpersoner eller kommunale, statlige eller andre offentlige virksomheter. Bedrifter kan søke sammen eller hver for seg. Likevel er det kun én bedrift må stå som hovedansvarlig.
 • Hvor mye penger kan jeg søke om?

 • Klima- og energifondet gir tilskudd på inntil 50 prosent av totalkostnaden for tiltaket. En bedrift kan søke om støtte til flere tiltak pr år og den totale støtten per virksomhet per år er oppad begrenset til 250 000 kroner.

Hvem får støtte?

 • Støtten rettes primært mot originale og innovative tiltak for å redusere utslipp fra arbeids- og tjenestereiser. I tillegg vil det være mulig å søke om støtte til mer tradisjonelle, grønne reisetiltak dersom søker kan dokumentere at prosjektet vil gi en direkte reduksjon i fossilbiltrafikk. Bedrifter som kan dokumentere en høy fossilbil-andel vil bli prioritert.
 • Det gis ikke støtte til allerede påbegynte tiltak.

Hvor original må ideen være?

 • Vi gir i utgangspunktet ikke støtte til gjennomføring av godt kjente tiltak, som ordinære sykkelparkeringsplasser. Et unntak er dersom det tydelig kan dokumenteres at tiltaket vil bidra til en direkte reduksjon i fossilbiltrafikken, f.eks. ved at sykkelparkeringen erstatter bilparkeringsplasser. Generelt er vi på jakt etter nye ideer som kan gi reisevaneendring, men ofte vil det være nok med noen små justeringer eller nytenkende vrier på tiltak vi kjenner godt fra før.el-lastesykler

Hvordan søker jeg?

 • Skriv ned den gode ideen din i en prosjektbeskrivelse, som du laster opp som en egen fil, for eksempel Word. Logg inn på ID-porten og fyll ut søknadsskjema for tilskudd til smarte jobbreiser. En veiviser vil lede deg igjennom de ulike stegene som trengs for å levere søknaden.

Hva skal prosjektbeskrivelsen inneholde?

 • Prosjektbeskrivelsen skal inneholde detaljert beskrivelse av tiltaket. Få med forventet effekt og et estimert budsjett. Legg ved eventuelle tilbud fra aktuelle leverandører.

Når er fristen?

 • Fristen er 15. november 2019.

Når får jeg svar?

 • Du får svar på søknaden kort tid etter søknadsfristen. Har du fått innvilget søknaden kan du sette i gang med tiltaket, det vil si akseptere tilbud, inngå arbeidskontrakter og utføre tiltaket.

Når får jeg penger?

 • Tilskuddet utbetales etter at tiltaket er gjennomført og du har sendt inn ferdigmelding. Støtten skal ha en utløsende effekt for gjennomføring av tiltaket og arbeidene må derfor ikke settes i gang før det er gitt tilsagn om tilskudd.
  Smart reise
  Gode reiseideer mottas med takk!

  Hva skal ferdigmeldingen inneholde?

 • Ferdigmelding skal inneholde sluttrapport og faktura for arbeidet. Du vil få lenke til ferdigmeldingsskjema i tilsagnsbrevet.

Hvorfor bruker Klimaetaten penger på dette?

 • Målet med tilskuddsordningen er å få til en reduksjon i fossilbiltrafikken til og fra jobb, og bidra til en overgang til mer kollektiv, sykkel og gange. Det er også et mål å stimulere til nytenkning og originale ideer. Oslo kommune har stor tro på at næringslivet vil spille en avgjørende rolle i det grønne skiftet og i arbeidet med å nå de ambisiøse klimamålene. Tilskuddsmidlene tas fra Klima- og energifondet som forvaltes av Klimaetaten.

Hva gjør jeg hvis jeg får avslag?

 • Dersom du får avslag på din søknad, må du gjerne prøve på nytt med et nytt eller utbedret forslag. Hvis du er uenig i avslaget, kan du klage. Klagen sendes til fondet@kli.oslo.kommune.no. Klagefrist er tre uker fra du mottar brev om avslag.

Jeg har flere spørsmål – er det noen jeg kan kontakte?

 • Hvis du ønsker råd og veiledning kan du kontakte Enøktelefonen på 22 92 14 00 eller sende en e-post til fondet@kli.oslo.kommune.no

Er det andre prosjekter jeg kan søke støtte til?