Statistikk klimagassutslipp i Oslo 2009-2017

Klimaetaten har utarbeidet et notat om utviklingen av klimagassutslippene i Oslo fra 2009 til 2017. Notatet kan du lese her.

Hensikten med notatet er å gi en oversikt over hva som gir utslipp av klimagasser i Oslo, hvor store utslippene er, og historisk utvikling for årene 2009 til 2017. Notatet forklarer metodeendringer og forbedringer i årets publisering, sammenlignet med fjorårets publisering.

Notatet kan du lese her.

I Oslo har de totale utslippene gått ned med 9,1 prosent fra 2016 til 2017. Dette skyldes i hovedsak en nedgang på 11 prosent i utslipp fra veitrafikk, som er et resultat av økt innblanding av biodrivstoff, fornyet bilpark og økt elbilandel.

Klimagassutslippene fra avfallsforbrenning i Oslo økte med 16 prosent fra 2016 til 2017. Det høye utslippsnivået i 2017 skyldes hovedsakelig økt forbrenning av avfall, men det er også avdekket feil i egenrapporteringen som ligger til grunn for statistikken som betyr at publiserte utslipp er for høye dette året.

Årets statistikkpublisering er basert på en ny metodisk tilnærming. Utslippsnivået har økt for alle år, sammenlignet med tidligere tall. Det er også usikkerhet i utslippsreduksjonen som vises mellom 2016 til 2017, særlig knyttet til fossil oppvarming og anleggsdiesel (annen mobil forbrenning).

For første gang gir statistikken en oversikt over utslipp og opptak i utslippssektoren skog og arealbruk på kommunenivå. Utslipp fra denne sektoren er ikke omfattet av kommunens klimamål om å redusere de direkte klimagassutslippene i 2020 og 2030, og er derfor ikke omtalt i dette notatet.

Notatet kan du lese her.

Tittel: Klimaetatens statistikk for klimagassutslipp i Oslo 2009-2017

Forfattere: Catrin Robertsen, Petter Nergård Christiansen, Harald Gundersen, Reidun Rommundstad