Utslipp fra lastebiler knyttet til bygg- og anleggsvirksomhet i Oslo

Rapport fra TØI om utslipp fra lastebiler knyttet til bygg- og anleggsvirksomhet i Oslo

Oslo kommune må gjøre kraftige kutt i CO2-utslippene innen 2030 for å nå de politiske målsettingene. Transportsektoren er en stor utslippskilde i Oslo og nyttetransporten må ta sin del av utslippskuttene som trengs.

Rapporten kan leses her.

For å vurdere effektive tiltak for varetransporten knyttet til bygg- og anleggsvirksomhet har Klimaetaten bedt Transportøkonomisk institutt om å analysere trafikktall og beregne utslipp basert på data rapportert i Lastebilundersøkelsen.

Vi har kun sett på turer som starter og/eller slutter i Oslo. «Masser, stein og grus, torv og leire» utgjør den kategorien med flest tonn som transporteres, men turene er korte og utslippene er derfor ikke veldig høye sammenlignet med andre kategorier.

«Materialer og utstyr» er derimot en kategori som har kjørt flere kilometer og har dermed høyere utslipp.

Totalt har vi beregnet at kategorien «Bygg og anlegg» bidrar med 19 % av utslippene av CO2 innenfor Oslo kommune knyttet til varetransport med lastebiler.

Rapport: Utslipp fra lastebiler knyttet til bygg- og anleggsvirksomhet i Oslo – Analyse av utslipp og transport-data for ulike varegrupper

Forfattere: Ingrid Sundvor, Tale Ørving, TØI