Her kan du sykle byen på tvers

Nå er det sammenhengende sykkeltrasé langs en av de viktigste ferdselsårene i Oslo.

Tekst Redaksjonen Foto Andreas Reite

I sommer sto Ring 2 endelig ferdig med bedre tilrettelegging for syklende. Store deler av strekningen fra Vogts gate til Blindernveien ble ferdig i fjor høst, og nå er også den siste strekningen mellom Uelands gate og Kierschows gate ferdig.

Langs Ring 2 er det etablert løsninger for syklister, det er opphøyde sykkelfelt på deler av strekningen, sykkelfeltene er lagt bak busslommene og det er tilrettelagt for trygg venstresving i kryssene.

– Vi er i gang med å teste ut disse løsningene, for å se om de fungerer som vi ønsker, og at vi kan benytte oss av dem andre steder det egner seg i Oslo. Dette er gode løsninger for både syklende og gående som blir benyttet i stor skala i land som Danmark og Nederland, sier prosjektleder fra Bymiljøetaten, Lars Olav Farstad

FORTFILM: Bli med på sykkeltur fra Majorstuen til Tøyen!

Mye brukt strekning

Ring 2 er en viktig forbindelse gjennom byen, og en Oslos mest brukte traseer for syklister. Strekningen mellom Blindernveien og Vogts gate har manglet tilrettelegging for syklende. Nå er det kommet på plass et mer sammenhengende tilbud for syklister i begge retninger, samtidig som kryssende sykkeltraseer har fått bedre løsning der de krysser ringveien. Separate løsninger for sykkel fører også til at fotgjengere i større grad får fortauet for seg selv.

 • Her finner du informasjon om alle sykkelveiene som bygges i Oslo.

Oslostandarden

Oslostandarden for sykkeltilrettelegging er en veileder som tar for seg skreddersydde sykkelløsninger for Oslo. Den er i all hovedsak i tråd med føringer i nasjonale håndbøker, men beskriver også løsninger som er benyttet med stor suksess i utlandet. På Ring 2 er det benyttet flere Oslostandard-løsninger, som opphøyde og brede sykkelfelt der det ligger til rette for det. Sykkelfelt i eget nivå atskilt fra kjørebane og fortau med kantstein er en trygg og god løsning, som blant annet er mye benyttet i verdens beste sykkelby, København.

Ring 2 ferdig tilrettelagt for syklisterSykkelfeltene er trukket bak bussholdeplassene. Det er dermed ikke lenger konflikt mellom buss og syklist ved disse holdeplassene og syklistene kan passere uten å bli hindret av at bussen stopper. På denne måten skilles også syklende fra de som venter på bussen. Begge disse løsningene, opphøyde sykkelfelt og sykkelfelt bak bussholdeplasser, evalueres i år av Bymiljøetaten.

Smart reise
Dette sparer deg for en tur på treningssenteret

Ventefelt for syklister

I samarbeid med Vegdirektoratet har Bymiljøetaten satt i gang et prosjekt der man tester ut «Stor venstresving». Det er etablert ventefelt i kryssene, slik at det skal bli tryggere og enklere for syklister å svinge til venstre i store kryss.  Hvis ordningen viser seg å være vellykket kan det bli flere slike kryss i Oslo.

VIDEO: Slik svinger du trygt gjennom store kryss via ventebokser for syklister!

Dette er gjort på Ring 2

Sykkel

 • Selve strekningen Blindernveien – Vogts gate er 2 km lang
 • Med alle tverrgatene utgjør Ring 2-prosjektet 3 km nyanlegg i det sentrale sykkelveinettet
 • Prosjektet har løst sykkel gjennom 7 kryss, hvorav 4 svært trafikkerte.
 • Nyvinninger for sykkel
  • For at flere skal våge seg ut på sykkel er det lagt til rette for stor venstresving som skal oppleves som en tryggere måte å krysse på
  • Langs Ullevål sykehus lå det til rette for å anlegge opphøyd sykkelfelt over en strekning på 600 m (de første i Oslo)
Kvinne med grønn sykkelhjelm ser på sykkelkartet på mobilen
På sykkel
Nye sykkelkart viser vei

Kollektiv

 • Det var allerede kollektivfelt på deler av strekningen, men disse er gjennom prosjektet komplettert med ytterligere kollektivfelt:
  • 1100 m østover
  • 600 m vestover
 • 13 holdeplasser er oppgradert
 • 8 av holdeplassene er utformet etter prinsippet med sykkelfelt bak holdeplassen

Gjennomføring

 • Planarbeidet startet i februar 2016
 • Strekningen ‘Maridalsveien – Vogts’ gate sto ferdig bygd i desember 2017
 • Strekningene ‘Blindernveien – Kierschows gate’ og ‘Uelands gate – Maridalsveien’, samt tiltak i en rekke tverrgater sto ferdig bygd sensommeren 2018
 • ‘Kierschows gate – Uelands gate’ er nå ferdig og er tatt i bruk